Mga Alamat ng Pilipinas

Learn this Filipino word:

isáng dakót na hangin