Mga Epiko

(Epics)

Ang mga epiko ay ang pangunahing pasalitang anyo ng pampanitikan na matatagpuan sa mga iba’t-ibang grupong etniko.  Ang mga epikong ito ay mayroong mga sumusunod na katangian :  Ang kuwento ay tungkol sa kahima-himala / kapangyarihang higit sa karaniwang magagawa ng tao o taong nagpapakilala ng kabayanihan noong unang panahon; ito ay base sa tradisyong pasalita; ito ay binubuo ng tula; at ito ay kinakanta o binibigkas ng paulit-ulit sa tonong pakanta.

Ang mga epiko ay mayroon pa ring lugar sa buhay ng mga katutubong minorya at kinakanta sa panahon ng pagtitipon, tulad ng kasalan at lamayan.  Ang mga ito ay umaaliw sa komunidad ng kapuri-puring gawain ng kanilang mga ninuno.  Ang mga ito rin ay naghahatid sa mga kaugalian at paniniwala ng mga nakaraang henerasyon, malimit ay nagbibigay ng halimbawa para sa mga susunod na henerasyon.  Ang mga epikong Pilipino ay binibigyan ng diin ang tema katulad ng matibay na bigkis sa relasyon, palitan at pagtutulungan, isang malalim na kahulugan ng komunidad, etnikong pagpapahalaga, at pagmamahal sa kalayaan.

Sa pamamagitan ng epiko, ang sambayanan ay naghahatid ng alaala ng mga ninuno, isang lubos at malayang daigdig at ang tunay na anyo nito sa mundo.

Epics are the major oral literary forms found among the various ethnic groups.  These epics have the following characteristics : The story is about a supernatural or heroic person of ancient times; it is based on oral tradition; it is composed in verse; and it is sung or chanted.

Epics still have a place in the life of cultural minorities and are sung during times of gathering, such as weddings and wakes.  They entertain the community with the heroic deeds of their ancestors.  They also convey the customs and beliefs of previous generations, often providing examples for the next generation to follow.  Philippine folk epics stress such themes as strong kinship bonds, reciprocity and cooperation, a deep sense of community, ethnic pride, and love of freedom.

Through the epic, a human society transmits the memory of the ancestors, a total and independent world and its very presence in the world.

Learn this Filipino word:

nagpúputók ang dibdíb
 
Subscribe to RSS - Mga Epiko (Epics)