An ox grazing in the field happened to set foot on a young frog.  The frog was crushed to death.  His brothers and sisters who were playing nearby ran at once to tell their mother what had happened. The monster who did it was very big, they said. The mother who was a vain old thing thought that she could easily make herself as big as the monster.

There was once a lizard. She was a friend of the deer. The lizard said, Friend, take care of my child because I am going to catch fish. While I am away do not dance because you might step on my child. then she left.

Yling, a bird reputed to talk, asks Cadugnung, a wise man, to sing of the ancient story of Handiong. This is the story he tells:

Once there lived a young crocodile on the bank of the Pasig River.  He was so fierce and so greedy that no animal dared to approach him.  One day while he was resting on a rock, he thought of getting married.  He said aloud, I will give all that I have for a wife.  As he pronounced these words, a coquettish peahen passed near him.  That naughty crocodile expressed his wish again.  The coquette listened carefully, and began to examine the crocodile's looks.

One day a female crocodile told her husband that she could not eat any kind of food except the lungs of a monkey.  The husband replied that he would bring her the desired food. The next morning, he started hunting for a monkey.  Finally, he found one on top of a guava tree.  The crocodile said, Oh my dear monkey, why are you eating the leaves of the guava tree?  There are plenty of delicious fruits near my bathing place.

Noong unang panahon, sa isang malamig na bahagi ng mundo, may isang grupo ng mga taong naninirahan.  Sinasabing ang mga taong ito ang isa sa mga sinaunang nilalang.  Marami pa silang bagay na hindi nalalaman o natutuklasan.  Napakabata pa ng sibilisasyon at payak pa ang pamumuhay.

Ang kuwentong ito ay tungkol sa ating kababayang Muslim.  May katutubong kultura ang mga Pilipinong Muslim tungkol sa pag-aasawa.  Sa kanilang kalinangan, ang isang lalaki ay maaaring mag-asawa nang dalawa o higit pa kung makakaya nilang masustentuhan ang pakakasalang babae at ang magiging pamilya nila.

Nakapagtataka kung bakit may pulang palong ang mga tandang.  Kapansin-pansin din na kapag pulang-pula ang palong ng tandang ay magilas na magilas ito.  Para bang binata na nagpapaibig sa mga dalaga.

Pages