Kabuuang Teksto ng Lam-ang (epikong Ilocano) - Page 10 of 17

(Tagalog version)

At sinabi ni Lam-ang:
Iyan ang katapusan
Ng may masamang asal.
Ay kaibigan kong Sumarang,
Ngayon tayo'y maghiwalay
Ngayon din kita'y iiwan
Dito sa pinaglabanan.

Kanya na ring pinangko
Yaong puting tandang
At naggayak nang lumakad
Ang lalaking si Lam-ang.

Lumakad siya nang lumakad
At kanyang nasilayan
Ang bahay ng dalagang si Saridandan
Na nagsabi sa kanya:
Ay kasi, caca [26] Lam-ang,
Caca, dumaan ka muna
Magmadali ka
At tayo ay magyakap
Pagkat labis na ang kasabikan
Ng babaing si Saridandan,
Sumakit na ang kanyang mga mata
Sa kahihintay sa iyo
Dito sa may durungawan.
Tuyo na itong ngangang
Nakalagay sa bandehado
Na hinanda para sa iyo.
Caca Lam-ang na lalaking matapang,
Itatanong ko sana
Kung saan ka nanggaling?

Sumagot si Lam-ang:
Ay bunso kong Saridandan,
Kung itatanong mo ang pinanggalingan
Yao'y sa amang pinagkautangan
At sa inang si Namongan.
Ay babaing Saridandan,
Huwag mo sana akong pigilin
At pupunta akong walang sala
Sa bayan ng Calanutian
Upang aking masilayan
Si Donya Ines Cannoyan.

Sinabi ni Saridandan:
Bakit pa, caca,
Di mo man lamang ba mapagbibigyan
Ang kahilingan kong inaasam-asam?

Naggayak nang lumakad
Ang lalaking si Lam-ang
Nagpumilit na lumisan
Nang maisakatuparan ang pakay.

At nang kanyang nasilayan
Itong bayan ng Calanutian
Namangha rin si Lam-ang
Sa dami ng manliligaw
Kasama mo'y mawawala
Sa dami nilang sukdulan!
Maaaring lakaran
Mga ulo ng manliligaw
Maaaring tamnan ng butil ng palay
Ang pinagtusukan ng mga sibat
At maaari ring tamnan ng punla
Ang lura ng mga manliligaw!

Sinabi ni Lam-ang:
Ano kaya ang gagawin ko
Upang makalapit sa kaniya
Sa katatayong bahay-bahayan
Na pinamamasyalan
Ni Donya Ines Cannoyan?

Ay sumingit siya
At nagsuot si Lam-ang
Sa mga binti ng mga manliligaw
Hanggang sa kanyang narating
Ang gitna ng bakuran
Ng bahay ni Cannoyan.

Ibinaba niya yaong manok
Yaong puting tandang
Namayagpag ito minsan
At nabuwal yaong bahay-bahayan
Kaya naman dumungaw
Si Donya Ines Cannoyan.
Saka naman tumahol
Yaong aso niyang balahibuhin
Pinabago ang luma
Naglikha sa wala
Ang asong balahibuhin.

[26] caca = Isang panawagang nagbabadya ng pagkagiliw.

Learn this Filipino word:

hindî kákapitan ng alikabók