Kabuuang Teksto ng Lam-ang (epikong Ilocano) - Page 11 of 17

(Tagalog version)

Payo ng matandang babae:
Sa kanyang anak:
Ay anak kong Cannoyan,
Magbihis ka
At narito ang caca mo
Ang lalaking si Lam-ang.

At nang nakabihis na
Pumanaog si Cannoyan
At nang kanyang narating
Ang gitna ng bakuran
Tinungo niya si Lam-ang
Napahiya na ang lahat
Ang mga Kastila at mayayamang
Na umaali-aligid sa bakuran.

Sinabi ni Cannoyan:
Caca, kasing Lam-ang,
Magmadali ka sana
Iabot mo ang iyong kamay
At tayo'y magyakap
Pagkat labis na ang kasabikan
Nitong babaing si Cannoyan.
Ay kasi, caca Lam-ang,
Magsadya tayo
Sa bahay na ang dingding ay buhong binaak
Na pumuputok kung maarawan
Sa silong ng pinakamalaking puno.

Nang nakapanhik na sila
Sinabi ni Cannoyan:
Ay amang pinagkautangan,
Ilabas mo nga
Iyang silyang tinubog
Sa gintong dalisay
Na pinanday ng taga-hilaga.

Nang nakaupo na sila
Sinabi ni Cannoyan:
Ay kasi, inang Unnayan,
Inang pinagkakautangan,
Iyo na ngang lagyan ng tubig
Iyong palayok na pang-isahan
Palayok na mahiwaga
Na di nauubusan ng pagkain
Para sa sinumang nasa daan
Pagkat nang ihanda
Ang pagkain ni caca
Ng lalaking Don Lam-ang.

Amang pinagkakautangan,
Iyo nang hulihin
Yaong manok na kapon
Na aking inilaan
Sa pagparito
Ng caca Don Lam-ang.

At nang nakaluto na
Sila'y nagsikain
Sa gitna ng mesa
Yaong kinunan ni Lam-ang
Siya rin ang kinunan
Ni Donya Ines Cannoyan.
At yaong isdang kinurutan
Ni Donya Ines Cannoyan
Ang siya ring kinurutan
Ng lalaking si Lam-ang.
Yaong mangkok na hinigupan ni Lam-ang
Ang siya ring hinigupan
Nitong mabait na dalaga
Si babaing Cannoyan.

Nang matapos na silang kumain
Sinabi ni Cannoyan:
Kasi, inang Unnayan,
Magtungo ka sa bakuran
At ika'y pumitas ng dahon
Niyong ikmong luntian [27]
Na ngumingiti kung linalapitan
At kumikindat kung pinipitas.
Ay kasi, inang Unnayan,
Ina, pumitas ka nga
Ng bungang ang tigas ay katamtaman
Na tumatawa kung pinipitas
Pagkat atin ngang pangangain
Ang lalaking si Lam-ang.
Kasi, inang Unnayan,
Ina, magbilot ka nga
Ng tabakong mahusay
Na tanim sa silangang Cagayan.

Nang natapos nang lahat
Ito ang sinabi
Ng ama at ina niya:
Ay kasi, anak naming Lam-ang,
Apo, ano ang pakay
At dahilan ng iyong pagpunta rito?

Ito na rin ang sinabi
Nitong manok na paa'y dilaw
Ng puting tandang
Na manok ni Lam-ang:
Naparito kami, apo, upang mamanhikan
Sa anak ninyong si Cannoyan.
Apo, kung inyong pahihintulutan
Pumarito kami upang manligaw.

Ito ang sinabi
Ng manok na paa'y dilaw.

[27] ikmong luntian = Ang dahong ito ang ipinambabalot sa nganga.

Learn this Filipino word:

mahangin ang ulo