Mga Salawikain ukol sa Pakikipagkapwa - Page 10 of 16

(Proverbs on Relating with Others)

Tumulong at nang tulungan
Sa panahon ng kagipitan.

Help others so that you may also be helped in your hour of need.

Sala sa init, sala sa lamig.

He is neither hot nor cold.

Magbiro ka sa lasing,
Huwag sa bagong gising.

Joke with a drunkard, but not with the newly awakened.

Huwag mong hatulan ang aklat
Sa kanyang pabalat.

Do not judge a book by its cover.

Huwag kang humatol
Upang huwag kang mahatulan.

Judge not, so that you will not be judged.

Ang buhay ay gayon lamang
Ang ugali’t kalakaran;
Ganti-ganti katwiran
Magbayad ang may utang
Sa pinagkakautangan.

This is the law of life, he who has a debt must pay.

Kung gusto mong huwag
Magkaroon ng kaaway
Huwag kang magpautang.

If you wish to have no enemy, do not lend.

Learn this Filipino word:

tumayô ang mga balahibo