Mga Salawikain ukol sa Pakikipagkapwa - Page 15 of 16

(Proverbs on Relating with Others)

Ang nakukuha sa upo’y
Huwag kunin ng patayo.

What can be done sitting down should not be done standing up (What can be settled peacefully should not be settled by violent means).

Pag mayroong usok ay may siga.

Where there’s smoke there is fire.

Masakit ang amba sa tunay na taga.

The aim is more painful than the stab.

Batu-bato sa langit
Ang tamaa’y huwag magagalit.

Stone thrown upwards towards heaven, let him who gets hit not be angry.

Bago linisin ang sa ibang looban,
Linisin muna ang sariling bakuran.

Sweep (Clean) your own yard before you sweep another’s.

Kung sino ang masalita
Ay siyang kulang sa gawa.

It is he who talks much that accomplishes little.

Turuan mo muna ang sarili mo
Bago ang iba.

Teach yourself first before others.

Kung hinagis ka ng bato,
Ang iganti mo ay puto.

If someone throws a stone at you, throw rice cake (bread) at him.

Learn this Filipino word:

abot-dilí