Mga Salawikain ukol sa Pakikipagkapwa - Page 13 of 16

(Proverbs on Relating with Others)

Ang magmahal sa magulang,
Bubuti ang kabuhayan.

He who loves his parents will prosper.

Walang matimtimang birhen
Sa matiyagang manalangin.

There is no modest and reserved virgin to a persevering devotee.

Ang walang puhunan,
Di dapat makinabang.

He who has no capital should not earn any profit.

Mahal ang tubo
Kaysa puhunan.

Profit is more valuable than capital (Grandchildren are loved more than children).

Lumagay ka sa lugar mo.

Put yourself in your place.

Ang taong walang kibo,
Nasa-loob ang kulo.

A person who is quiet boils inside (hides a capacity for mischief).

Ang taong tahimik ay mapanganib.

A quiet person is dangerous.

Igalang mo ang iyong sarili
At ng igalang ka ng iba.

Respect yourself and you will be respected.

Learn this Filipino word:

tuláy