Mga Salawikain ukol sa Pakikipagkapwa - Page 8 of 16

(Proverbs on Relating with Others)

Ang nagwiwika nang tapos,
Karaniwa’y kinakapos.

He who speaks with finality often has to eat his words.

Unang dumating, unang pagsilbihan.

First come, first served

Ang isda ay sa bibig nahuhuli.

A fish is caught by its mouth.

Ang isda’y sa kanyang labi nahuhuli
At ang tao nama’y sa salita’t sabi.

A fish is caught by its mouth and a man by his words.

Ang paalala ay gamot
Sa taong nakalilimot.

A reminder is the cure for a forgetful person.

Ang mabuting kaibigan,
Sa gipit nalalaman.

A good friend is known in time of need.

Turan mo ang iyong kaibigan
At tuturan ko kung sino ka.

Tell me who your friends are and I will tell you who you are.

Learn this Filipino word:

kabatakán