Mga Salawikain ukol sa Kapalaran at Kaligayahan

(Proverbs on Fate and Happiness)

Nagmamatandang koles,
Nagmumurang kamates.

The aging koles likes to become like green tomatoes.

Magpakataas-taas man ang kawayan,
Sa lupa din ang tutunguhan.

However high the bamboo to earth it will bow.

Mahanga’y hirap na tahimik,
Sa mayaman na maligalig.

Better to be poor than to be rich and troubled.

Mahanga’y puring patay,
Sa masamang puring buhay.

Better to die with honor than to live in dishonor.

Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan
Sapagka’t di mo alam
Ang ilalabas ng ibang araw.

Boast not of your future, for you don’t know what the future will bring.

Hampas sa kalabaw,
Sa kabayo ang latay.

A lash at the carabao, the welt on the horse.

Kalabaw lamang,
Ang tumatanda.

Only the carabao gets old.

Isang taong ingat,
Sandaling pahamak.

A year’s care, a minute’s ruin.

Pages

Learn this Filipino word:

malikót ang kamáy