Mga Salawikain ukol sa Kapalaran at Kaligayahan - Page 5 of 6

(Proverbs on Fate and Happiness)

Alin mang bagay sa daigdig,
Pinakamaganda’y ang pag-ibig.

Love is the most beautiful thing on earth.

Pag-aasawa ay di biro
Kanin bagang isusubo
Iluluwa kung mapaso.

Marriage is no joke; it’s not like rice that can be spat out if it is too hot.

Pilak, alak at babae
Ay panira nang lalaki.

Money, wine and women are what destroys men.

Kahimat paramtan
Ang hayop na matsing,
Magpakailan ma’y
Matsing kung tawagin.

No matter how well a monkey is dressed, it remains a monkey.

Masasarhan ang bibig nang ilog,
Ang bibig nang tao’y hindi.

You can close the mouth of a river, but not the mouth of man.

Nagmamatandang koles,
Nagmumurang kamates.

The old Koles plant likes to become like green tomatoes (An old maid likes to look young by excessive make-up).

Ang pagkaawa ay tanda ng pagmamahal.

Pity is a sign of love.

Learn this Filipino word:

úsapang máginoó