Mga Salawikain ukol sa Kapalaran at Kaligayahan - Page 2 of 6

(Proverbs on Fate and Happiness)

Aring wala sa kamay mo,
Huwag mong asahang iyo;
Kaning isinusubo mo,
Nalalaglag pa ang mumo.

Do not consider as certain something that you do not hold; for even the rice you are taking to your mouth can still fall.

Ang di nangyayari sa maraming taon,
Napapangyari ng pagkakataon.

A thing that does not happen in many years can happen by chance.

Ang umilag sa baga,
Ay sa ningas nasusugba.

He who avoids the charcoal is plunged into the fire.

Walang itulak kabigin,
Para-parang magagaling.

It’s hard to choose among them, they are equally good.

Ang mapamili-mili,
Natatapat sa bungi.

He who is too choosy gets the worst.

Sa paghahangad ng kagitna
Isang salop ang nawala.

In coveting half a ganta, he lost a whole one.

Hindi lahat ng araw ay Lunes.

Not all days are Mondays.

Learn this Filipino word:

mahabà ang kamáy