Mga Salawikain ukol sa Kapalaran at Kaligayahan - Page 4 of 6

(Proverbs on Fate and Happiness)

Ang ligaya’y bulaklak ng pagtitiis.

Happiness is the flower of suffering.

Walang nagtamong luwalhating
Di muna nagpakasakit.

Nobody reaps happiness without first undergoing hardship.

Biru-biro kung sanglan,
Totoo kung tamaan.

Something said in jest often comes true.

Ang buhay ng tao’y
Gulong ang kahambing,
Sa ibabaw ngayon,
Bukas, sa ilalim.

The life of a man is like a wheel, you may be on top today, tomorrow, underneath.

Hanggang buhay ang tao ay may pag-asa.

While there is life, there is hope.

Itinutulak ng bibig
Kinakabig ng dibdib.

The lips deny what the heart cherishes.

Ang pag-ibig ay bulag.

Love is blind.

Learn this Filipino word:

sumikláb ang digmaan