Mga Salawikain ukol sa Pakikipagkapwa - Page 6 of 16

(Proverbs on Relating with Others)

Sabihin mo muna kung sino ang iyong kasama,
At saka ko tuturan kung sino ka.

Tell me first who your companions are, and then I will tell you who you are.

Hindi pa ipinaglilihi,
Ay ipinanganganak na.

Not yet conceived, yet rumor already speaks its birth.

Kung walang kunsintidor,
Walang magnanakaw.

If nobody will consent to evil, there will be no thieves.

Ang taong mapanira,
Siya ang malaki ang sala.

He who criticizes most, has the most faults.

Mahanga’y puring patay
Sa masamang puring buhay

Better be praised dead, than be defamed, alive.

Ang taong parautang,
Masakit na magpautang.

A person who is always in debt does not easily extend credit.

Ang utang na loob magpakaliit man,
Utang na utang din kahi’t mabayaran,
Sa pakitang loob at tapat na damay,
Ay walang salaping sukat maitimbang.

A debt of gratitude, no matter how small, remains a debt even when paid, for no amount of money can compensate goodwill and sympathy.

Learn this Filipino word:

kapwà-tao