Mga Salawikain ukol sa Pakikipagkapwa - Page 16 of 16

(Proverbs on Relating with Others)

Ang dila ng tao ay tatlong dali,
Ngunit pinapatay kahit isang hari.

A person’s tongue is only three inches long but it can kill even a king.

Ang dila’y parang patalim,
Kung sumugat ay mariin.

A tongue is like a weapon, it cuts deep.

Ang kahoy na naging baga,
Pariktan ma’y madali na.

A tree that has become charcoal, is easily ignited.

Ang nagwiwika ng tapos,
Karaniwa’y kinakapos.

He who is uncompromising generally loses in the end.

Ang pagkakaisa’y lakas
Sa pagkakasira’y bagsak.

United we stand, divided we fall.

Nasa pagkakaisa ang lakas.

In unity there is strength.

Kahoy mang babad sa tubig,
Sa apoy ay huwag ilapit,
Pag nadarang sa init,
Sapilitang mag dirikit.

Wood, though soaked in water, should not be put near the flame, for if heated long enough, it will surely burn.

Learn this Filipino word:

babae