Mga Salawikain ukol sa Pamumuhay - Page 13 of 24

(Proverbs on Survival Skills)

Sa kabila ng dilim ay liwanag.

Behind darkness, there is light.

Ang hindi mo gusto’y siyang lumalapit,
Ang iyong gusto’y lumalayong pilit.

What you do not like comes close to you, and what you like stays away.

Ang kakarampot kung maipon
Ay isang dakot din.

Little by little, put together, will amount to something.

Walang maliit na nakakahirin,
At walang malaking nakakapuwing.

No little thing can cause one to choke, and no big thing can get into the eye.

Kung mahirap man ang mamatay,
Lalong mahirap ang mabuhay.

If it is hard to die, it is harder to live.

Walang pahat na lupa
Sa taong may gumagawa.

There is no barren land to one who cultivates.

Tumingin ka muna, bago ka lumukso.

Look before you leap.

Learn this Filipino word:

hindî sa pangungunang baít