Mga Salawikain ukol sa Pamumuhay - Page 11 of 24

(Proverbs on Survival Skills)

Gawang hindi dinahan-dahan,
Karaniwa’y nasasayang

Haste makes waste.

Ang mabuting pangangatawan
Ay maiging kayamanan.

Health is wealth.

Daang patungo sa langit,
Masagabal at maliklik.

The way to heaven is full of octacles and brambles.

Mabigat man ang kalap,
At tulong ang mag-anak,
Magaan ang pagbuhat.

Heavy though the burden be, if relatives help each other, it becomes easy to carry.

Kung ano ang taas ng lipad,
Siya ring lakas ng lagapak.

Whatever the height of your flight, such will be the force of your fall.

Ang bayaning masugatan
Nag-iibayo ang tapang.

A hero when wounded becomes even braver.

Pag may buhay, may pag-asa.

If (While) there is life, there is hope.

Learn this Filipino word:

ampáw