Two Eastern Fables / Dalawang Pabulang Silanganin - Page 15 of 15

by Dr. José Rizal

(Tagalog translation by Federico B. Sebastian) Bilingual (English-Tagalog) version

After this short analysis we may give it as our opinion that this Japanese tale had its origin from South country from where would come also the Philippine version.  The last is evidently more nearer to the primitive form (if not the primitive form itself), than the Japanese.  The Japanese version is much changed and added to, perhaps by other peoples and other civilizations it has met with.  This tale may perhaps to be considered as one of the oldest tales in the Far East.  The differences between both versions show that one is not a copy of the other, and they must have existed in both countries long before the Europeans came to that part of the world.  The fact that this tale is known everywhere in the Philippines, in every island, province, village and dialect, proves that it must be the inheritance of an extinct civilization, common to all races which ever lived in that region.

Pagkatapos ng maikling pagsusuring ito, masasapantahang ang kuwentong ito ng Hapon ay nagmula sa isang bansa sa Timog na siya ring pinanggalingan ng kuwentong Pilipino.  Ang kuwentong Pilipino ang siyang masasabing lalong una kaysa sa kuwentong Hapon.  Ang kuwentong Hapon ay nagkaroon ng malaking pagbabago at karagdagang ginawa marahil ng mga tao at mga kabihasnang nakasalamuha.  Ang kuwentong ito ay maituturing na isa sa pinakamatanda sa Silangan.  Ang pagkakaiba ng dalawang kuwento’y nagpapakilalang ang isa ay hindi kinuha sa isa, at kapuwa nasa dalawang bansa na matagal pa bago dumating ang mga Europeo sa panig na ito ng daigdig.  Ang katotohanang, ang kuwentong ito ay alam kahit saan mang dako ng Pilipinas; sa bawat pulo, lalawigan, at nayon, ay nagpapakilalang ito’y minana sa isang naglahong kabihasnang karaniwan sa mga lahing nanirahan nang panahong iyon.

In conclusion, we would give expression to a wish that Oriental scholars who make a study of the Malay Archipelago may tell us if there are tales of this kind known there in connection with the versions we have been placing before our readers.

Sa wakas, hinihiling naming sa mga palaaral sa Silangang gumagawa ng isang pagsusuri sa kasaysayan ng Kapuluan ng Malaya na maaring sabihin sa amin kung sakaling mayroon pang mga kilalang kuwentong katulad nito na may kaugnayan sa isinalaysay sa mga mambabasa.

Pages

Learn this Filipino word:

langit at lupà