Two Eastern Fables / Dalawang Pabulang Silanganin - Page 13 of 15

by Dr. José Rizal

(Tagalog translation by Federico B. Sebastian) Bilingual (English-Tagalog) version

In the Philippine tale, the revenge of the tortoise, although a little childish, shows a very primitive and peculiar way, With pointed periwinkles, while in the Japanese there are traces of a more advanced state of society, like the war between the crabs and monkeys.  The council of war, held in the hole of the crabs is very remarkable.  The rice-mortar, the pounder, the bee and the egg, helping the exasperated crabs, give us an idea of the free imagination of the Japanese people.  Not only the animated beings, but the inanimate things too, speak and give advice, feel and move like the others.

Sa kuwentong Pilipino, ang paghihiganti ng pagong kahit na may kaunting kamulalaan ay nagpapakilala ng una’t pambihirang pamamaraan, may matutulis na susó, samantalang sa kuwentong Hapon ay may bakas ng lalong maunlad na kalagayan ng kapisanan, gaya ng digmaan ng mga alimango at mga matsing.  Ang lupon sa digma na idinaos sa lungga ng mga alimango ay kahanga-hanga.  Ang pagtulong ng lusóng, halo, bubuyog at ng itlog sa napopoot na mga alimango ay nagpapatunay sa atin ng malayang kaisipan ng mga Hapon.  Hindi lamang ang may buhay na mga bagay ang nagsisipagsalita, nagbibigay ng payo, dumaramdam at kumikilos na gaya ng iba gayon din ang mga bagay na walang buhay.

First, the requested that peace be made with the crabs; and thus they induced the king of the monkeys to enter their hole unattended…

Una’y hinihiling ng lahat ang pakikipagkasundo ng mga alimango; at saka inamuki nila ang hari ng mga matsing na mag-isang pumasok sa kanilang lungga…

Learn this Filipino word:

hindî na makasampá sa pugad