Two Eastern Fables / Dalawang Pabulang Silanganin

by Dr. José Rizal

(Tagalog translation by Federico B. Sebastian) Bilingual (English-Tagalog) version

There are two fables, the one in Japan and the other in the Philippine Islands, which have many traits in common, and the intercomparison of which may perhaps be of some interest to Ethnologists.

May dalawang pabula, isa’y sa Hapon at ang isa nama’y sa Pilipinas.  Sa dalawang pabulang ito ay nasasangkap ang isang uri ng mga pag-uugali, at ang paghahalintulad sa mga ito, ay magdudulot marahil ng kasiyahan sa mga pantas-lahi.

The Philippine children, in their earliest years, learn the Tale of the Tortoise and the Monkey; or, as it is called in Tagal Language, Ang buhay ni pagong at ni matsing.  There is scarsely in Tagal literature another tale more popular and better known than this, although there are many prettier and more interesting.

Napag-aralan ng mga batang Pilipino sa kanilang mga unang taon ang kuwento ng Matsing at ng Pagong; o kung dili kaya’y tinatawag ito sa wikang Tagalog na Ang Buhay ni Pagong at ni Matsing.  Marahil ay wala nang iba pang kuwento sa panitikang Tagalog na lalong kilala’t alam maliban dito, kahit na marami pang ibang magaganda’t kawili-wili.

To it are traceable many sayings, phrases, maxims, and comparisons, which have received currency in reference to various conditions of common daily life.  This tale runs as follows:

Dito’y mababakas ang maraming mga kasabihan, mga parirala’t mga halintularan na nababatay sa araw-araw na mga pangyayari.  Ang kuwento ay ang sumusunod:

Pages

Learn this Filipino word:

namámangkâ sa dalawáng ilog