Two Eastern Fables / Dalawang Pabulang Silanganin - Page 3 of 15

by Dr. José Rizal

(Tagalog translation by Federico B. Sebastian) Bilingual (English-Tagalog) version

Alas, answered the monkeyit has been dead a long time! And yours Miss Tortoise?

Naku, ang himutok ng matsingmatagal nang patay! At ang iyo, Bb. Pagong?

Very nice, indeed; with leaves and fruits.  Only I cannot climb up, to gather them.

Mabuti, napakabuti! ang sagot ng pagong.  Hindi lamang ako makaakyat sa puno at makapamitas ng mga bunga.

Never mind, said the malicious monkeyI will climb and pick them for you.

Bayaan mo, ang wika ng mapanlinlang na matsingako ang aakyat at mamimitas para sa iyo.

Do, Mr. Monkey, replied the tortoise gratefully.

Lalong mabuti, G. Matsing, ang nasisiyahang sagot ng pagong.

And so they walked towards the tortoise’s house.

Ang dalawa ay lumakad na patungo sa bahay ng pagong.

Learn this Filipino word:

marumíng basahan