Two Eastern Fables / Dalawang Pabulang Silanganin - Page 6 of 15

by Dr. José Rizal

(Tagalog translation by Federico B. Sebastian) Bilingual (English-Tagalog) version

You wretched creature, here you are! said heYou must pay for your wickedness; you must die.  But as I am very generous, I will leave to you the choice of your death.  Shall I pound you in a mortar, or shall I throw you into the water?  Which do you prefer?

Narito ka pala, hamak na pagong, ang sabi niya.  Magbabayad ka sa iyong kasamaan; dapat kang mamatay.  Ngunit yamang ako’y mapagbigay, pamimiliin kita ng iyong kamatayan.  Babayuhin ba kita sa lusóng o itatapon sa ilog?  Alin ang ibig mo?

The mortar, -- the mortar, answered the tortoise I am so afraid of getting drowned.

Ang lusóng, ang lusóng, ang sagot ng pagongNatatakot akong malunod,

O ho! laughed the monkey; indeed!  You are afraid of getting drowned!  Now I will drown you.

Ha, ha, ang tawa ng matsing.  Ganoon pala, ano!  Natatakot kang malunod!  Lulunurin kita ngayon.

And, going to the shore, he slung the tortoise and threw it in the water.  But soon the tortoise reappeared swimming and laughing at the deceived, artful monkey.

Pinasan ng matsing ang pagong , nagtungo sa tabing-ilog at saka itinapon ang kaniyang dala sa tubig.  Pagkaraan ng ilang sandali, ang pagong ay lumitaw na lumalangoy at nagtatawa sa nadayang matsing.

Learn this Filipino word:

malakí ang pusò