Ibong Adarna - Page 41 of 47

(Original Text in Ancient Tagalog)

881. Anim ang cocherong hirang

sa cabayo'i, sumasacáy,

at saca anim din naman

ang librea sa licorán.

882. Magcaparis ang vestido

nang librea at cochero,

pumasoc nanga sa reino

ang emperatriz na bago.

883. Sa arao ring itó bagá

icacasál ang dalauá,

príncipe't, si Leonora

at sila'i, mag-aasaua.

884. Nang maquita sa palacio

ang carrosang guintong puro,

anang haring don Fernando

emperatriz sa banta co.

885. Ay ating itiguil muna

pagcacasal sa dalauá,

baca manonoód siya

nitong pagdedesposada.

886. Ang uica nang calahatán

emperatriz nga po iyan,

manonoód ang dalihán

sa bago pong icacasal.

887. Nang dumating sa harapán

sinalubong sa hagdanan,

anang hari't, manga mahal

emperatriz na marangal.

888. Sila ay nagsi-loclóc na

sa manga uupáng silla,

ay nangusap capagdaca

itong si doña María.

889. Ang sadyá co pong talagá

manoód nang desposada,

acó yata'i, nahulí na

at silá ay nacasál na.

890. Ang sagót nang haring mahal

emperatriz na marangal,

natiguil ang pagcacasál

sa iyo po ang dahilán.

891. Ang uica niya at saysay

haring macapangyarihan,

aco ang corderang leal

na naparitong nag-lacbáy.

892. Di caya mangyari bagá

mahal na vuestra alteza,

isang laro'i, ipaquita

dito sa novio at novia.

893. Ang uica nang hari't, saysay

ó emperatriz na mahal,

ituloy ang calaruan

sa haráp nang capisanan.

894. Nang ito ay marinig na

nang bunying emperadora,

quinuha na capagdaca

diamanteng singsing niya.

895. At humingi naman dito

nang isang malaquing frasco,

na may lamáng tubig ito

may negrita at negrito.

896. At isang corong músico

ang hiningi naman dito,

di naman maquiquita mo

ang tumutogtóg na tauo.

897. Ang isang catacá-tacá

sa laróng palabás niya,

ay may hauac na suplina

ang mariquit na negrita.

898. Siya ngang pag-uinica na

ang músico'i, tugtuguin na,

at magsayáo ang dalauá

na negrito at negrita.

899. Sinong di matuá naman

sa dalauáng nagsasayáo,

sa tugtóg ay nababagay

yaóng quilos nang catauan.

900. Mag-uiuica capagdaca

itong si doña María,

itiguil iyang música

pag lilibad nang dalauá.

901. At saca tatanong bagá

itong mahal na negrita,

cun hindi naquiquilala

yaóng si doña María.

902. Sagót naman nang negrito

hindi naquiquilala co,

iyang itinatanong mo

di co masabi cun sino.

Learn this Filipino word:

bisig ng batás