Ibong Adarna - Page 45 of 47

(Original Text in Ancient Tagalog)

969. Nang mayroong sampóng dipá

ang lubid na nahulog na,

ay tinagpás nang espada

ni don Pedrong palamara.

970. Nang maquita co ang lagay

nang príncipeng si don Juan,

acó tantong daramay

sa quinahulugang hucay.

971. Aco'i, agad sinungaban

ni don Pedrong tampalasan,

ang lobo co sa sucbitan

ang quinuha co na lamang.

972. Inihulog co sa hucay

at aquing pinagbilinan

cahit patáy si don Juan

ay iyong pag-remediohan.

973. Ito nga po haring mahal

ang iyo lamang hatulan,

cun siya'i, dapat macasal

cay doña Maríang hirang.

974. Ang uica nitong monarca

icao ang unang nacuha,

an sagót ni Leonora

aco nga po't, dili ibá.

975. Sa iyo ang carampatan

si don Juan ay ipacasál.

sapagca't, iyong binuhay

sa balóng quinahulugan.

976. Sa hatol bagang nasambit

sinong macapag-aalis,

doña María'i, nagtindig

at capagdaca'i, nagsulit.

977. Ito ang uinica niya

ó daraquilang monarca,

dinguin ngayon nang lahat na

ang aquing munting querella.

978. Ang uica nang haring mahal

sabihin mo na at turan,

at nang aquing maalaman

ang iyong pahahatulan.

979. Ang uica ni doña María

cun gayon po'i maquinig ca,

cay don Juan dahil bagá

ang aquing pinag-hablá.

980. Naparoon at nag-lacbay

sa reinong de los Cristal,

cami ay nagcaibigan

usapan nami'i matibay.

981.. Gaano ang búhay niya

sa utos nang aquing amá,

acó ang naghirap bagá

na sumunód sa caniya.

982.. Cun aquing pinabayaan

ang príncipeng si don Juan,

hindi na darating naman

doon siya mamamatáy.

983. Naguló ang gunam-gunam

ng haring Fernandong mahal,

cumuhang sanguni naman

sa arzobispong marangál.

984. Ang sa arzobispong saysay

cun sinong unang catipán,

siyang dapat pacasalán

nang príncipeng si don Juan.

985.. Sagót ni doña María

ó amá nang caloloua,

ang sa tauong puri bagá

di búhay ang cahalagá.

986. Anang arzobispo naman

ngayo'i, uala ca nang daan,

at may na unang catipán

na marapat pacasalán.

987. Cay doña María'i, itó

cun uala ring daan aco,

hinauacan nanga rito

yaóng itiniráng frasco.

988.. Ibinuhos na marahan

ang tubig sa frascong mahal,

ano pa nga't, nag-languyan

ang tauo sa caharian.

989. Ang tubig ay umapao nga

hangang palaciong bintana,

dito'i, agád nanga mutlá

ang lahát nang tauong madlá.

990. Ang uinica ni don Juan

sucat na sintá co't, búhay,

aquing ipa-aaninao

ang totoong catuiran.

Learn this Filipino word:

mabigát ang kamáy