Ibong Adarna - Page 44 of 47

(Original Text in Ancient Tagalog)

947. Di ang coje niyang dalá

sa lupa'i, inihulog na,

naguing dagat capagdaca

hindi nacatauid siya.

948. At nang cayo'i, dumating na

Ermopolisis na villa,

sa bahay niyong pastora

iniuan mo ang princesa.

949. Di ang bilin niyang tunay

sa babaing cangino man,

huag palapit don Juan

at siya'i, malilimutan.

950. Cundi mo pa sinusucat

dinaanan niyang hirap,

ngayon na ang pagcautás

ng buhay mong ualang palad.

951. Sa oras ding ito bagá

ang músico'i, naualá na,

ang negrito at negrita

hindi na nila naquita.

952. At ang frasco nga ang siyang

bucód na natira lamang,

siya ang quinalalag-yan

niyong cay don Juan buhay.

953. Ang uinica nang princesa

diyata don Juan aniya,

di mo pa naquiquilala

yaong si doña María.

954. Yayamang gayon din lamang

aco'i, ualang cabuluhán,

pagsisi nang casalanan

at siya mong cahanganan.

955. Siya nangang pagdampot na

sa frasco nitong princesa,

at babasaguing talaga

sa malaquing galit niya.

956. Dito nanga naramdaman

nang príncipeng si don Juan,

at naquilala ngang tunay

si doña Maríang mahal.

957. Linapitan capagdaca

at saca niyacap niya,

icao nga ang aquing sinta

na iniuan co sa villa.

958. Aco ang may casalanan

sucat mong paghinanactan,

pagca't, aco'i, nalapitan

ni Leonorang timtiman.

959. Aco'i, parang ulól bagá

na sa loob cong mag-isá,

cundi ngayon lamang sintá

hindi co na-ala-ala.

960. Icao ang sintá cong tunay

na pinagsadyáng linacbáy.

sa reinong de los Cristal

ang pinuhunan co'i, búhay.

961. Patauad doña María

sa aquing pagcacasala,

ang cataua't, búhay co pa

ay sa iyo't, di sa ibá.

962. At saca nag-uica naman

ó haring aquing magulang,

dito acó ipacasál

sa emperatriz na mahal.

963. Anang doña Leonora

mahal na vuestra alteza,

sandaling paquingán niya

ang aquing munting querella.

964. Ngayon co na po tuturan

ang lihim cong iningatan,

at nang iyong maalaman

yaong hirap ni don Juan.

965. Aco ay doon quinuha

sa bundóc niyong Armenia,

cami ay magcacasama

capatid cong doña Juana.

966. Tiuasáy ang aquing lagay

sa lupang cailaliman

ang príncipeng si don Juan

ang siyang cumuha lamang.

967. Bucód dito ang isá pa

ó daraquilang monarca,

nang siya'i, pagliluhan na

capatid niyang dalauá.

968. Nang caniyang pagbalicán

ang singsing cong minamahal,

siya'i, agád tinalian

magcapatid na sucaban.

Learn this Filipino word:

nagbábalík inihaw