Ibong Adarna - Page 46 of 47

(Original Text in Ancient Tagalog)

991. O mahal na pontífice

cay Jesús na cahalili,

yaring aquing munting sabi

ngayo'i, sandaling paquinguí.

992. Ang princesa Leonora

ay hindi co tangcá siya,

sa balóng aming sinonda

doon co lamang naquita.

993. Pinuhunan co nga'i, búhay

sa serpienteng nacalaban,

at cay doña Juana naman

sa giganteng nagtatangan.

994. Cun caya pinagliluhan

manga capatid cong hirang,

sa singsing niyang naiuan

na aquing pinagbalican.

995. Abót na princesang mahal

ang singsing mong nalimutan,

at dito nagmulang tunay

tanang aquing cahirapan.

996. Sa búhay cong pinuhunan

nang sa iyo ay pag-agao,

bagama't, iyong binuhay

bilang nacapalit lamang.

997. At nag-uica si don Juan

dito aco pacacasál,

sa princesang lubhang mahal

sa reinong de los Cristal.

998. Ang uica nitong monarca

cay don Pedro'i, pacasál na,

at hindi naman sa ibá

at tunay ring anác quita.

999. Sapagca't, uala cang daan

cay don Jua'i, mapacasál,

matigas ang carunungan

ni doña Maríang mahal.

1000. Ang sagót ni Leonora

ó daraquilang monarca,

icao po ang bahala na

gauin ang balang magandá.

1001. Nang maringig yaon bagá

nang haring caniyang amá,

sumanguning muli siya

sa arzobispo ngang sadyá.

1002. Ano pa nga at nagcabagay

pinag-isang catuiran,

tinauag nilang marahan

doña Leonorang mahal.

1003. Nang oras ding yaón naman

sabáy silang iquinasál,

fiesta'i, dalauang siyam

sa Berbaniang caharian.

1004. Ay ano'i, nang matapos na

ang canilang pagsasayá,

isasalin ang corona

cay don Juang anác niya.

1005. Si doña María'i, nag-uica

ó monarcang daraquila,

sumandaling mag-unaua

sa aquing ipag-uiuica.

1006. Ang corona't, cetrong mahal

si don Pedro ang salinan,

aco'i, may corona naman

sa reinong de los Cristal.

1007. Sa uinicang ito baga

niyong si doña María,

ipinutong capagdaca

cay don Pedro ang corona.

1008. Ang sa mariquit na reina

bunying doña Leonora,

ibinigay sa caniya

ang mahal na diadema.

1009. At sila'i, umúi naman

sa reinong de los Cristal,

gayong layong linacaran

isang oras na linacbay.

1010. Ang catulad at capara

nitong si doña María,

lumabás sa, isang guerra

at nanalong nagvictoria.

1011. Ito'i, aquing pabayaan

victoria niyang quinamtán,

at aquing ipagsasaysay

ang canilang paglalacbay.

1012. Nang sila'i, dumating naman

sa reinong de los Cristal,

uala nanga at namatáy

ama't, capatid na hirang.

Learn this Filipino word:

pátabaing baboy