Ibong Adarna - Page 39 of 47

(Original Text in Ancient Tagalog)

837. Na sa gayong calayo na

at di na niya maquita,

hinabol din capagdaca

ang nagtaanang dalauá.

838. Nang malapit nang abutan

princesa'i, agad nagsaysay,

naquita mo na don Juan

tayo ngayo'i, aabutan.

839. Cung culanging palad quita

ito na ang ating hanga,

papataying ualang sala

nang haring poon co't, amá.

840. Ang guinaua nang princesa

niyong aabutan sila,

ang coje niya'i, quinuha

sa lupa'i, inihulog na.

841. Naguing isang caragatan

na malalim at maluang,

hindi nanga nacaraan

cabayo nang haring mahal.

842. Di anong magagaua pa

di na macahabol siya,

guinaua nang hari baga

benendicionan pagdaca.

843. Sa pangalan nang May-gaua

nang Dios Haring daquila,

ito ngayong aquing sumpa

tumaláb sa iyong paua.

844. Cun icao'i, dumating diyan

sa reinong paroroonan,

tunay na icao'i, iiuan

sa labás nang caharian.

845. Icao naua'i, malimutan

nang príncipeng si don Juan,

at icao ay pabayaan

sa iba siya pacasal.

846. Sa masamang capalaran

itong hari'i, nagcadamdam,

sa dalamhati at lumbay

ay siyang iquinamatáy.

847. Ito'i, lisanin co muna

ang namatáy ay anhin pa,

ang aquing ipagbabadyá

si don Juan at princesa.

848. Nang sila ay dumating na

doon sa labas nang villa,

ay nangusap capagdaca

si don Juang casi't, sinta.

849. Dito ay quita'i, iiuan

icao'i, huag malulumbay,

sa pagca't, tantong mahalay

pumasoc na gayon lamang.

850. Isinagót nang princesa

ó don Juang aquing sintá,

ay di maliligalig pa

ang mahal mong haring amá.

851. Sagót nang príncipe't, saysay

totoo sintá co't, búhay

sa iyo nama'i, mahalay

di salubungin sa daan.

852. Cay doña Maríang turing

sa uinica mo sa aquin,

itong aquing tagubilin

sa loob huag limutin.

853. Cun icao ay dumating na

sa real palacio bagá,

ay huag palalapit ca

ni sa iyong reinang iná.

854. Sa cangino mang babayi

don Jua'i, iyong paquingui,

sa reino'i, huag mangyari

aco'i, mauaualang puri.

855. Capag icao'i, nalapitan

nang babaying sino pa man,

aco'i, macacalimutan

sa villa't, labás nang bayan.

856. Sagót ni don Jua't, badyá

huag cang mag-ala-ala,

aco'i, ualang ibang sintá

hindi malilimutan ca.

857. Lumacad na si don Juan

pumasoc sa caharian,

at nagtulóy capagcuan

sa hari niyang magulang.

858. Nang siya ay dumating na

sa harap nang haring amá,

caguluha'i, sabihin pa

nang consejerong lahat na.

Learn this Filipino word:

hawang-lamíg