Ibong Adarna - Page 38 of 47

(Original Text in Ancient Tagalog)

815. Iyong bibilangin lamang

ay ang icapitong tunay

na mangaling sa pintuan,

ang cunin mo at siyahán.

816. Dito'i, umalis na quita

sa Berbania ay mouí na,

at tayo'i, ipadadalá

sa reinong Inglaterra.

817. Si don Jua'i, nanaog na

tungo'i, sa caballeriza,

sa pagmamadali niya

icaualó ang nacuha.

818. Sinubuan nangang tambing

nang freno't, sillang magaling,

ay siya namang pagdating

nitong princesang butihin.

819. Nang ito baga'i, maquita

cabayong sasac-yán nilá,

nagdala rin nang pangambá

ang mariquit na princesa.

820. At nangusap cay don Juan

quita'i, panganib sa daan

sa di pagsunód mong tunay

sa lahat cong cautusán.

821. Di ang bilin co sa iyo

cunin mo ang icapitó,

ay baquit ang icaualó

ngayo'i, siyang quinuha mo.

822. Di anong magagaua pa

siya'i, siyang nariyan na,

sumacay na ang dalauá

at umalis capagdaca.

823. Nang silá ay mapalual

sa labas nang caharian,

agad silang namalayan

nang haring Salermong mahal.

824. Hinabol nanga't, sinundan

ang dalauang nagtaanan,

nang sila'i, maa-abutan

ang princesa ay nagsaysay.

825. Don Jua'i, naririto na

ang habol ay malapit na,

panganib quitang dalauá

sa hari na aquing amá.

826. Tingnan mo ang calacasan

nang cabayo mong iniuan,

quita ngayo'i, aabutan

dito sa guitna nang parang.

827. Ang guinaua nang princesa

niyong aabutan sila,

inilaglag capagdaca

ang carayom niyang dalá.

828. Ay naguing tinic na bacal

ang hari'i, di macaraan,

hindi macasagui naman

ang cabayong sinasac-yan.

829. Sa malaquing galit bagá

sa nagtaanang dalauá,

sa cabayo'i, lumunsád na

at hinauanan na niya.

830. Husto ngang dalauang arao

bago niya nahauanan,

at tatlong leguas ang lagay

nang dalauang sinusundan.

831. Hinabol nangang muli pa

ibig ding mapatáy niya,

ibon ang siyang capara

tulin nang cabayo bagá.

832. Nang malapit nang abutan

princesa'i, muling nagsaysay,

don Jua'i, eto na naman

ang haring aquing magulang.

833. Ang guinaua nang princesa

quinuha ang sabón niya,

sa lupa'i, inihulog na

naguing isang bundóc bagá.

834. Hindi ngani magcaraan

ang cabayong sinasac-yan,

nababaón ang catauán

sa sabón na cabunducan.

835. Naisip sa loob bagá

nitong daquilang monarca,

na hilahin ang rienda

at mag-libid capagdaca.

836. Ang lagay apat na leguas

nang dalauang magsing-liyag,

sa malaguing paghihirap

cagalita'i, dili hamac.

Learn this Filipino word:

kalawang at bakal