Ibong Adarna - Page 42 of 47

(Original Text in Ancient Tagalog)

903. Diyata don Juan aniya

hindi mo naquiquilala,

itong mahal na princesa

siya mong casamasama.

904. Nang icao ay pag-utusan

nang hari niyang magulang,

tibaguin ang cabunducan

ang trigo ay ibinigay.

905. Di niyon ding gabí bagá

itong trigo ay namunga,

guinauang tinapay niya

sa palacio ay dinalá.

906. Cun hindi naalaman mo

guinauáng bien sa iyó,

ang suplina sa camay co

madurog sa catauán mo.

907. Saca papaluin naman

ang negritong caagapay

cun ano't, ang nasasactán

ang príncipeng si don Juan.

908. Aróy co ang uiuicain

sinong pumalo sa aquin,

capagdaca ay lilingapin

ay ualang tauong casiping.

909. Siyang pag-uiuica naman

ulitin ninyo ang sayáo,

músico'i, magtutugtugan

nacaaalio sa lumbay.

910. Sacá naman mag-lilibád

negrito't, negritang hayág,

maraming tauong di hamac

ang nagsisi-panguilalás.

911. Uica ni doña María

itiguil iyang música,

at sacá tatanóng bagá

sa negrito ang negrita.

912. Niyóng icao'i pag-utusan

nang hari niyang magulang,

na sa dagat ay paualán

ang caniyang calaruan.

913. Labing-dalauang negrito

ang nasisilíd sa frasco,

sabihin mo sa harap co

cun sinong humuli nito.

914. Dili si doña María

na iyong casama-saíma,

at ang frasco'i, hauac niya

may ilao ca namang dalá.

915. Di siya rin ang naglagay

sa frascong quinasisidlán,

siya ring nagdala naman

doon sa palacio real.

916. Isinagót naman dito

hindi naquiquilala co,

papaloin nanga rito

nang negrita ang negrito.

917. Cun ano at si don Juan

ang siya ngang nasasactán,

marahás na carunungan

sa princesang tinatangnan.

918. Nang calahati nang oras

ang canilang paglilibad,

ay muli namang nangusap

yaong princesang marilág.

919. Ang uica'i, itiguil muna

ang pagtugtog nang música,

ang negrita'i, tatanong na

sa negrito na casama.

920. ¿Diyata't, di mo quilala

yaong si doña María!

ay hindi ang sagót niya

cun sino't, cun alín siya.

921. Anitong negrita naman

sasabihi'i, paquingán,

at nang iyong maalaman

nagligtás sa iyong buhay.

922. Hiniling sa iyo naman

mataas na cabunducan,

at doon nga maguiguisnán

sa tapát nang durungauan.

923. Ang uinica nang negrita

ganito'i, tahaquin co na,

at nang iyong maquilala

yaong si doña María.

924. Ang bundóc mong inilagay

sa tapat nang durungauan,

doon naman maguiguisnan

sa pusod nang caragatan.

Learn this Filipino word:

mabulaklák na kahapon