Ibong Adarna - Page 47 of 47

(Original Text in Ancient Tagalog)

1013. Ang dinatnan sa palacio

secretario't, consejero,

siya ngang pagdating dito

nang emperador na bago.

1014. Yaong encantong laon na

ay inalis capagdaca,

yaóng batóng balót nila

nagsilitao na lahat na.

1015. Ang lihim na iningatan

nang hari nilang magulang

sa panahóng ito naman

ay caniyang inalitao.

1016. Ang tigre't, león sa parang

at tauo sa caharian,

sila'i, nangagsipaluál

sa balát cayong catauan.

1017. Nang, mangyaring malabas na

ang tauo ay cumapal na,

nagpahanda nang lamesa

itong si doña María.

1018. Ang silla'i, gayon din naman

ay husto ring ualang culang,

ang pagcaing bagay-bagay

sa lamesa'i, nalalagay.

1019. At sa dulo nang lamesa

mayroong dalauang silla,

na uupán bagáng sadyá

nang príncipe at princesa.

1020. Sacá naman capagdaca

itong si doña María,

nuha nang isang bandeja

inilagay ang corona.

1021. Cumuhang sintabi naman

sa haráp nang manga mahal,

na naroong napipisan

consejeros bagáng tanán.

1022. Pagmalasi't, tingnan ninyo

ang emperador na bago,

siyang nahalili ito

doon sa haring amá co.

1023. Ipinutong capagdaca

yaong cetro at corona,

at sa cay doña María

ang mahal na diadema.

1024. Matapos umagapay na

ang bunying emperadora,

at cumain ang lahat na

sa mariquit na lamesa.

1025. Nang sila ay matapos na

nang pagcaing mahalagá,

nagsi-tindig na lahat na

para-parang nangag-viva.

1026 Viva ang inahihiyao

nang boong sangcaharian,

mabuhay na ualang hangan

ang emperador na mahal.

1027. Sabihin bagá ang guló

doong sa loob nang reino,

arao, gabi ang músico

ualang tahan sa palacio.

1028. Ay ano'i, sa matapos na

siyam na arao na fiesta,

caguluha'i, payapa na

nitong bagong nagcorona.

1029. Ang emperador na mahal

at asaua niyang hirang,

nagpasunod nang mahusay

sa tanang nasasacupan.

1030. Ano ipa't, silang dalauá

sing-ibig na mag-asaua,

mahusay ang pagsasama

ualang pagtatalo bagá.

1031. Sila'i, lubós nagcabagay

at capua manga mahal,

mag-utos pa ay malubay

sa manga vasallong tanán.

1032. Caya nga't, ang naging hangá

nitong bunying mag-asaua,

nang sila'i, mangamatay na

quinamtan ang santa gloria.

1033. Ito ang dapat tularan

nang mag-asauang sino man,

ang loob na cababaan

capatid nang capalaran.

1034. Aquin nang bibig-yáng hangá

corridong ipinagbadyá,

cun sa letra'i, may sumala

capupunan ay cayó na.

 

CATAPUSAN

Learn this Filipino word:

pinatawag na ni Bathalà