Ibong Adarna - Page 40 of 47

(Original Text in Ancient Tagalog)

859. Sa malaquing caingayan

sa loob nang caharian,

ito'i, agád napaquingan

ni Leonorang timtiman.

860. Binucsán na niyang tambing

yaong silíd niyang lihim,

lumapit nanga sa siping

ni don Juang sinta't, guilio.

861. Umupo na capagcuan

doon sa sinapupunan,

nauala sa gunam-gunam

princesa niyang iniuan.

862. Ang uica ni Leonora

ó daraquilang monarca,

dinguin nang iyong alteza

ang aquing munting querella.

863. Pagca't, ngayo'i, narito na

ang sa aquin ay cumuha,

tapós na po ang panata

na hiningi co nang una.

864. Aco'i, dito pacacasal

at siyang aquing catipán,

si don Pedrong tampalasan

sa loob co ay masucal.

865. Sucat na po haring mahal

ang aquing munting tinuran,

at di co ibig masaláng

sugat nang puso co't, subiang.

866. Ang hari ay natiguilan

nang sa princesang tinuran,

at tila mandin may bagay

ay hindi tapatin lamang.

867. Napaayon capagdaca

itong daquilang monarca,

cahit cay don Juan bagá

tunay ring manugang quita.

868. Sa lingo'i, ualang pagliban

ang sa inyo'i, pagcacasal,

nguni ay mayroong lamán

ang sabi mong binitiuan.

869. Ang sagót ni Leonora

mayroon nga po aniya,

at cun aquing ipagbadyá

malalagót ang hiningá.

870. Cun aquin na pong macamtán

yaong matrimoniong mahal,

saca co po isasaysay

ang lihim cong iningatan.

871. Ito'i, lisanin co muna

ang súgat nang púso niya,

at ang aquing ipagbadyá

itong si doña María.

872. Nang maguing tatló nang arao

ang caniyang paghihintay,

nang uala rin si don Juan

balisa ang gunam-gunam.

873. Ito'i, malilihim bagá

sa dunong na iningat niya,

ay natantó capagdaca

nang mariquit na princesa.

874. Na sa lingo'i, icacasal

ang príncipeng si don Juan,

aco'i, maquiquipagcangay

sa arao nang cafiestahan.

875. Madali't, salita bagá

ay hahaba ang historia,

ang lingo'i, nang dumating na

gumayác na ang princesa.

876. At sa singsing nganing mahal

na caniyang iniingatan,

ay humingi capagcuan

carrosa niyang sasac-yán.

877. Humingi rin naman siya

nang damit emperadora,

sa arao na yaón bagá

ay lumitao capagdaca.

878. At tambing nangang nagbihis

niyong damit emperatriz,

lalong nagningning ang diquit

serafin mandin sa langit.

879. Sa carrosa ay lumulan

itong princesang timtiman,

ang catulad at cabagay

yaong luminariong Buan.

880. At ang nangag-sisihila

cabayong labing-dalauá,

magcaparis ang hichura

naca-aalio sa matá.

Learn this Filipino word:

naghalukipkíp ng kamáy