Ibong Adarna - Page 43 of 47

(Original Text in Ancient Tagalog)

925. At guinaua pang castillo

nang pag-ibig nga sa iyo,

saca ngayo'i, nilimot mo

at hindi mo asicaso.

926. Singsing nang haring mahal

nahulog sa caragatan,

di iyong tinad-tad naman

si doña Maríang hirang.

927. Ang capirasong daliri

sa dagat natapon ngani,

naguing tandang icauari

sa pagquilalang madali.

928. At bucód sa rito naman

nang sa iyo'i, paturuan,

ang cabayong tampalasan

na lalo mong camatayan.

929. Di guinauán ca nang daan

niyang princesang marangal,

ang ama'i, cahit masactán

sa pagsintá ang dahilán.

930. Di nang macapanhic ca na

sa real palaciong sadyá

cayong dalaua'i, nagsama

sa sariling cuarto niya.

931. Ay naisip capagdaca

nang haring caniyang amá,

na cayó ay ipadalá

sa reinong Inglaterra.

932. Si doña María naman

gumaua rin nang paraan,

at nang cayo'i, macatanan

sa reinong de los Cristal.

933. Niyong cayo'i, aabutan

nang hari niyang magulang,

ay caniyang hinadlangan

nang matinic na cauayan.

934. At bago nga nacaraán

ang haring Salermong mahal,

ay tatlóng leguas ang lagay

niyong inyong calayuan.

935. Hinabol cayong dalauá

nang anyong aabutan na,

ang sabóng caniyang dalá

sa lupa'i, inihulog na.

936. Tingnan mo ang carunungan

niyong princesang timtiman,

naguing isang cabunducan

yaong sabóng binitiuan.

937. Hindi nanga nacaraan

ang cabayong sinasac-yán,

apat na leguas ang lagay

niyong inyong calayuan.

938. Diyata't, sa lahat bagá

nang hirap niyang dinalá,

hindi mo pa naquilala

yaong si doña María.

939. Papaluin capagcuan

ang negritong calibaran,

cun ano't, ang nasasactán

ang príncipeng si don Juan.

940. Uiuicain nang negrita

diyata't, totoó bagá,

sa loob mo'i, nauala na

yaong mahal na princesa.

941. Papaluing ualang tahan

ang negritong caagapay,

boong cataua'i, nag-latay

nang príncipeng si don Juan.

942. Ang uica ni doña María

tugtuguin yaong música,

nagsayáo na mulí bagá

ang negrito at negrita.

943. Ay nang may isang oras na

pag-lalaró nang dalauá,

ay nangusap ang princesa

ang músico'i, itahán na.

944. Ang tanong nitong negrita

don Jua'i, diyata bagá,

totoong di mo quilala

itong si doña María.

945. Isinagót nang negrito

hindi natatalastas co,

anang negrita'i, ganito

sasabihi'i, paquingan mo.

946. Di cayo'i, nang aabutan

nang haring Salermong mahal,

gumaua pa nang paraan

itong princesang timtiman.

Learn this Filipino word:

maliwanag