Alamat ng Tinagong Dagat - Page 9 of 9

ni Sol Doronila Penuela

(Ang Interpretasyon)

(Malungkot ang bigkas. Ilan sa mga koro ay hihikbi. Aaluin ng ibang miyembro ng koro ang ilang nagdadalamhati. May nagpapahid sa luha, may sumisikip ang dibdib. Kontorolado ang ipakikitang tagpo sa libing. Bubuhatin ng apat na kaibigan si Nagong ang bangkay ni Agat. Dalawang pares. Magkapatong ang mga kamay sa balikat ng isa't isa. Ilalagay ni Nagong ang bangkay ni Agat sa nabuong ayos ng mga kaibigan habang sinusuportahan naman ng mga kamay ng binata ang ulo ng kasintahan. May ilang miyembro ng koro na sasama sa paglilibot sa entablado upang ipakita ang ritual ng paglilibing. Pagdating sa mataas na lugar ng entablado, dahan-dahang ibababa ang bangkay ni Agat.)

Koro: Ang puntod ni Agat ay binantayan//

Ng sawing si Nagong sa oras na tanan//

Doon nakatanghod sa abang libingan//

Pagpanaw ni Agat kanyang tinatangisan//

(Sa ikatlong linyang bibigkasin ng koro, ituturo nila ang tumatangis na si Nagong. Makikiisa sa dalamhati ang mga kaibigan ni Nagong bago aalis sa entablado. Maiiwang nag-iisa sa puntod si Nagong. Malungkot ang musika. Katamtaman ang liwanag ng ilaw.)

(Papasok si Labtik. Kontrabida ang ekspresyon, hambog. May sikdo sa dibdib ang tunog ng musika. May nakaambang panganib. Palihim na lalapit kay Nagong si Labtik. Yuyuko ang koro, tago ang mukha.)

Labtik: Lintik lang ang walang ganti, Nagong

(Maghahamok. Dahil sa kapighatian at panghihina ni Nagong, magtatagumpay si Labtik. Sasaksakin niya si Nagong. Gagapang si Nagong papunta sa puntod ni Agat at doon siya mababawian ng buhay. Parang demonyong hahalakhak si Labtik.)

Ama: Alagad, patayin ang lalaking hunghang!

(Papasok ang tatlong alagad. Magugulat si Labtik. Aatras siya para ihanda ang sarili sa pakikipaglaban. Maghahamok ang alagad at si Labtik. Titilapon ang sandata ng alagad.)

Ama: Lalaki, ako ang iyong harapin!//

Tangan kong patalim ay iyong salangin!

(Magpipingkian ang tabak ng ama at ni Labtik. Matutumba si Labtik at titilapon ang kanyang sandata. Papatayin siya ng ama. Pagkaraan ng ilang sandali, lalapit ang ama sa puntod ni Agat at makikitang patay na rin si Nagong. Magsisisi siya. Madamdamin ang dayalogo. Titingala sa langit hanggang sa dahan-dahang mapaluhod sa pagsisisi. Iiyak na ihaharap ang mukha sa manonood. Titingala ulit at isisigaw ang hinihinging kapatawaran.)

Ama: Ako ang may kasalanan ng lahat!//

Agat, anak ko!// Nagong!/ Patawarin ninyo ako!//

Pinagsisisihan ko ang lahat!// (2x)

Koro: Ito ang pinagmulan ng Tinagong Dagat///

Pagkat dito inilibing sina Nagong at Agat//

Dalawang pusong nag-iibigan ng tapat//

Isang halimbawang pinupuri ng lahat///

(Nagsasalaysay, ikukumpas ang kamay. Pupwesto sa ayos-kalahating bilog para sa huling eksena.)

Koro: At dito namin wawakasan ang alamat na ito///

Nawa'y ang aral ay nabigyan kayo/

At kung may pagkakataon/ dalawin ninyo//

Ang Tinagong Dagat// ng Lambunao, Iloilo

Tinagong Dagat… (10x)

(Papalibutan ng koro ang libingan nina Nagong at Agat. Nakalahad ang kamay sa iba't-ibang direksyon patalikod sa manonood.)

(Magmamadaling papalit ng puting-puting damit sina Nagong at Agat [nakatago sa koro habang nagpapalit ng dami] at dahan-dahang tatayo sila sa isang sulok ng entablado, magkahawak-kamay, masaya. Lilitaw ang puting usok upang magpahiwatig na sila'y nasa langit na.)

Koro: Tinagong Dagat!

(Lahat ay nakaharap sa manonood, masaya ang mukha.)

WAKAS

Learn this Filipino word:

sinulót