Alamat ng Tinagong Dagat - Page 4 of 9

ni Sol Doronila Penuela

(Ang Interpretasyon)

(Liliwanag ang entablado. Lilingon si Nagong kay Agat.)

Agat: Salamat at ako'y ipinagtanggol mo.//

(Magtitinginan sila. Magpapahiwatig na sa unang pagkikita, pareho silang humahanga sa isa't isa.)

Nagong: Walang anuman binibini./

(Magalang. Matindi ang ekspresyon ng paghanga.)

Koro: Sa kanyang paghakbang/ si Nagong napahinto//

Sa gandang namalas/ dibdib ay sumikdo//

Habol ang hiningang halos ay mapugto//

Sa namalas na ganda'y/ nabihag ang puso//

(Iaayon ng koro ang ekspresyon sa mga linyang binibigkas. Klaro at magaan ang pagbigkas ng mga salita.)

Soloista 5: Malabathalang dilag ang nakita niya//

Aga tang pangalan/ o anong ganda!///

Kaytamis bigkasin na bagay sa isang nimpa/

Akala ni Nagong nangangarap lamang siya./

(Pokus kina Nagong at Agat ang spotlight. Ipakikita nila ang ekspresyon ng pag-ibig.)

Koro: Akala ni Nagong nangangarap lamang siya//

(Banaag sa mukha ang ekspresyon ng pag-ibig.)

Koro: At doon nagsimula ang pag-iibigan//

Ng dalawang pusong tapat na nagmamahalan///

Ligaya ay halos walang pagsidlan//

Damdaming kaytamis// kaytamis//

Kaytamis// sa puso'y sinisimpan//

(Magkahawak-kamay na mamamasyal sa entablado ang magkasintahan. Maghahabulan. Ang koro ang gagawing kublihan. May hahalakhak na puno ng pag-ibig. Tunog ng mabining hangin, awit ng ibon. Matinding ekspresyon ng pag-ibig ang ipaaabot sa madla.)

Koro: Ahhh// ngunit isang hapon sila'y nagulantang//

Ama ni Agat/ buong karahasang pinakialaman ang magkasintahan//

Damdaming nasa puso'y hindi pinagbigyan///

(Iaayon ang ekspresyon sa mga linyang bibigkasin. Lalabas sa entablado ang makapangyarihang Ama. Marahas. Malupit.)

Ama: (madiin) Agat!// Agat!// Lapastangan anak!// bakit ang bilin ko'y iyong sinuway?//

Bakit, bakit ka nakikipag-usap sa isang kaaway?//

Ako ba'y…//

(Galit. Makapangyarihan. Parang sumasabog na bulkan sa galit.)

Agat: Ngunit ama ko!//

(Iiyak. Magmamakaawa. Lalapit sa ama ngunit sasalubungin siya ng sampal. Lalayo nang ilang hakbang sa mag-ama si Nagong. Magpapakitang kontolado ang emosyon. Nais niyang tulungan si Agat subalit wala siyang magawa. Bagong pormasyon ang lilikhain ng koro.)

Agat: Ngunit ama/ sa pag-ibig ako ba'y wala nang kaligayahan?//

Si Nagong at ako'y tapat na nagmamahalan//

Nakikiusap ako ama ko// kami'y inyong pagbigyan///

(Nagmamakaawa. Hahawakan ang kamay ng ama. Galit ang ama, nakatingin sa manonood, nagtitiim-bagang at nakatikom ang kamao. Makikita sa mukha ang poot [Eksaherado ang ekspresyon kung maluwang ang entablado])

Ama: Haaah!

Learn this Filipino word:

buwaya sa katihan