Alamat ng Tinagong Dagat - Page 6 of 9

ni Sol Doronila Penuela

(Ang Interpretasyon)

(Pupwesto sa kaliwang bahagi ng entablado. Bigo. Bigong-bigo.)

Koro: Kanyang narating sa kanyang paglakad//

Mga kaibigan at dito nangusap//

Tulungan siya sa kanyang paghahanap//

Kay Agat na mahal/ kanyang nililingap//

(Magkukwento sa manonood. Ang ekspresyon ay malayang isusunod sa binibigkas na linya.)

Nagong: Mga Kaibigan!//

Mga Kaibigan!//

Ako'y inyong tulungan//

Si Agat// si Agat ay ating pupuntahan//

Ako'y nakikiusap/ tulungan ninyo ako/ mga kaibigan!//

(Lalakad hanggang marating ang pwesto sa entablado. Tatawagin ang mga kaibigan. Hihingi ng tulong.)

Kaibigan 1: Huh, tinatawag tayo ni Nagong!

(Mula sa likurang bahagi ng manonood, dadaan ang mga kaibigan ni Nagong sa aisle paakyat sa entablado. May sulo sa mga kamay. Parang binabagtas ang dilim sa kasukalan. Naghahanap. Slow motion.)

Agat: Palayain ninyo ako dito!//

Tulungan ninyo ako!//

(Magpapakitang gustong makalaya.)

Kaibigan 2: Tulungan natin si Nagong./

Ika'y aming tutulungan, Nagong!//

(Ibibigay ang dalang dalawang sulo kay Nagong.)

Nagong: Maraming salamat, mga kaibigan!//

(Dahan-dahang kukunin ang mga sulo.)

[Sasayaw sa ilaw, sayaw ng paghahanap.] (Dala ang dalawang sulo sa magkabilang kamay. Naghahanap ang ekspresyon. Makalilikha ng mga dance steps na ang ginagamit na tunog ay patik na kawayan. Malaya ring makakalikha ng pormasyon. May bahaging isasa-balikat ng isang kaibigan si Nagong habang patuloy ang pagsasayaw. Nakataas ang mga ulo. Patay ang lahat ng mga ilaw sa entablado sa bahaging ito. Iilawan lang ng mga sulo.)

Nagong: Agat!/// Aking Agat/// Saan ka naroroon?!

(Isisigaw ang pangalan ni Agat. Taimtim na naghahanap. Bababa si Nagong mula sa balikat ng kaibigan) [patuloy ang pagsasayaw]

Agat: Palayain ninyo ako dito!//

Palayain ninyo ako dito!//

Palayain ninyo ako dito!//

(Sa bilangguan, dahan-dahang magpapakita si Agat. Mawawala ulit siya. Maririnig ang mga panangis. Kulimlim ang ilaw sa entablado. Pagkatapos ng sayaw, saglit na mawawala sa entablado sina Nagong at mga kaibigan. Papatayin ang mga sulo. Babalik sa entablado. Mag-uusap nang pabulong. Magsisilbing pader ang mga kaibigan. Aakyat si Nagong sa likod nila. Ilalagay ang kamay sa noon na parang naghahanap. Tatalon, kunwari'y nakatawid na sa kabila ng pader.)

Kaibigan: Mag-ingat ka Nagong!//

Nagong: Salamat mga kaibigan// Salamat!//

(Titingala sa pinagmulang pader [kunwari] at isisigaw ang pasasalamat.)

Kaibigan: Sige, Nagong!

(Mawawala sa entablado nang dalawang beses.)

Nagong: [sisipol]

Learn this Filipino word:

marumíng basahan