Alamat ng Tinagong Dagat - Page 8 of 9

ni Sol Doronila Penuela

(Ang Interpretasyon)

(Iiba ang pormasyon ng koro. Lalabas sa pormasyon ang soloista. Haharap sa manonood at dito itatapon ang linya.)

Koro: Isinusumpa kita Agat!//

Isinusumpa ko kayo!//

Mula sa araw na ito/ ng sumpa ko'y susundan kayo//

Parang ahas na gagapang kayo!//

(Ituturo si Agat. Kikilos at gagapang na parang ahas. Itatapon sa manonood ang tunog na h – i – s – s – s (tunog-ahas). Anyong gagapang, haharap sa manonood at apat na beses na magtutunog-ahas. Tila manunuklaw. Lalabas nang yuko ang ulo ng magkasintahan.)

Koro: Ngunit di sa lahat ng pagkakataon//

Langit ay maaliwalas sa buong maghapon//

Ang ulap sa langit// Minsan ay lalambong//

Unos ang dadalhin/ sungit ng panahon//

(Itataas ang kanag kamay na bukas ang palad, paharap sa manonood at dahan-dahang ibababa sa kanang direksyon kasabay ng mata at ulo. Yuyuko ang lahat pagkatapos ng ilang sandali, pasigaw at biglang bibigkasin ang huling linya at ihaharap ang mukha sa manonood. Dahan-dahang babalik sa pagtungo ang ulo.)

Agat: [aawit ng isang kundiman]

(Lalabas at papagitna sa entablado. Aalagaan ang mga pananim. Pipitas ng mga bulaklak subalit biglang makakaramdam ng pananakit ng dibdib at anyong matutumba.)

Nagong: Agat?// Agat?// Anong nangyayari sa iyo, Agat?//

(Mababakas sa mukha ang pagkabigla at pag-aalala. Malayang kikilos si Nagong sa ekspresyong gustong ihatid ng dayalogo.)

Koro: Malungkot na araw nang magkasakit/

Ang mahal ni Nagong at nilalangit//

Isang karanasang kay Agat nasapit/

Si Nagong sa gabi'y si makaidlip//

(Bibigkasin nang may damdamin ang linya.)

Agat: Ahhh! Nagong// Hindi na ako magtatagal//

Mahal ko, paalam//

(Maghihingalo si Agat. Nasa kandungan siya ni Nagong. Sinasalat niya ang mukha ni Nagong sa huling pagkakataon. Namamaalam.)

Koro: Kaya magdadapit-hapon na noon//

Buhay ni Agat/ binawi ng Panginoon//

Napakasakit nga para kay Nagong/

Ngunit/ ito'y takda ng pagkakataon///

(Iaayon ang ekspresyon sa mga linyang bibigkasin sa bahaging ito. Titingin sa langit pagbigkas ng Panginoon. Haharap sa manonood at titingnan ang naghihinagpis na si Nagong.)

Nagong: Agat?// Agat?//

Agaaaaaat// Agat! Aking Agat!!!

(Kakalungin ang bangkay ni Agat. Tatayo nang buong lungkot. Haharap sa manonood para ipakita ang emosyon. Madamdaming isisigaw ang mga salita. Magdadalamhati. Tutungo ang ulo. Ibubulong ang huling pangalan ni Agat.)

Koro: Nang dumating ang araw ng libing/

Sumumpa si Nagong na walang iibigin//

Si Agat/ si Agat pa rin

Ang siyang mamahalin//

Learn this Filipino word:

nasakyán