Sa oras ng pagluluwal ng sanggol, kung hinihingi ng pagkakataon na isa lamang ang dapat mailigtas ay sino sa dalawa ang marapat na mabuhay… ang inang magluluwal o ang sanggol na isisilang? - Page 5 of 6

PABLO:

Ang hiling mo, kabalagtas, kung payaga’t sang-ayunan,
Malinaw na patotoong talo ako sa bigkasan;
Ngunit dapat na alamin na ako ngang nakalaban,
Di karakang nagigipit sa larangan ng tulaan;
Ibahin mo ang makatang apelyido ay Libiran,
Mahirap na maigupo at di kayang mapipilan.

Hindi mo na ba napag-isip, katalo kong binibini,
Nang tulutang magdelubyo na ang tubig at lumaki;
Di ba’t tanging iniligtas sa barko ng Nunong Nuwe,
Maging ito’y sa hayop man ay lalaki o babae?...
Sa hangarin ni Bathalang ang maghari ay mabuti,
Ay nalipol ang masamang sa daigdig mamarali!

Palibhasa ang nalabi’y nangabuhay sa daigdig,
Kaya’t naging ama’t inang sinuplingan ng pag-ibig;
Kung sa bawat pagluluwal ang ina ay mawawaglit,
Marahil, ay ilan lamang, tayong tao sa paligid;
Kung sa unang pagsisilang ng nanay mo’y sumalangit,
Ay wala ngang isang Lenang dito ngayon ay katangis!

ELENA:

Tumpak lamang ang binanggit na kung ako’y di nabuhay,
Ay wala kang katunggali na gaya ko sa bigkasan;
Di rin tayo nagkaroon ng bayaning matatapang,
Kung sila ay nangasawi nang panahong isinilang;
At wala ring nakilala’t napabantog sa Panginay,
Na si Francisco Baltazar ngang ama nitong Balagtasan…

PABLO:

Buhayin man iyang sanggol, ay sino ang aaruga,
Kung ang inang tatangkilik ay tuluyang namayapa?...
Ang bata na walang isip, maghahangad ng kalinga,
Sa kandungan noong ina, nalulubos ang biyaya;
Mga bunsong naulila, walang kasing kaawa-awa,
Pagkat sala sa pagtingin at sa inang pagpapala…

ELENA:

Di ba’t Haring si Solomon nang minsan daw na subukin,
Sa iisang batang sanggol, kung sino ang mag-aangkin;
Nang hatulan yaong bata na katawa’y paghatiin,
Nakilala yaong ina nang tumutol na patayin;
Dahil dito, kabalagtas, ngayo’y dapat na tantuin
Na ang sanggol na panig ko ang s’yang dapat na buhayin…

Learn this Filipino word:

lakí sa lansangan