Ang Unang Hari ng Bembaran - Page 3 of 6

(Alamat ng Maguindanao)

Pagkatapos ay binigyan ng hari ang dalawa niyang apo ng sumusunod na pamanang gamit: isang mahiwagang bangka, ang Riramentaw Mapalaw, na lalong kilala bilang Rinayong , na nakapaglalayag sa dagat na hindi na kailangan ang sagwan sapagkat ispiritu ang nagpapadpad dito.  Binigyan rin niya ang mga apo ng isang agong na pinangalang Magandiya a Oray.  Ito’y minana pa niya sa kanyang lolo, isang ginintuang agong na kung pinapalo ay maririnig sa lahat ng lugar ang tunog at kagyat na matatawag ang lahat ng tao; at dalawa pang agong: Rogongan a Posaka at Momongara Dayiring.

Tinawag niya ang kanyang anak na si Prinsesa Aya Paganay Ba’i.  Nang lumapit ang prinsesa at maiharap sa kanya ama, sinabi ng ama sa anak na maaari siyang magtungo sa Bembaran kasama ng asawa at mga anak.  Pagkatapos ay kanyang pinayuhan ang anak.  Anak ko, ang iyong unang katungkulan ay sundin ang iyong asawa at pangalagaan ang kanyang kalusugan kapakanan. Mahalin mo siya at alaming kapwa kayo mabuhay nagkakasundo.  Buhayin at mahalin mo ang inyong pamilya at tingnan mo na sila’y nasa mabuting kalusugan.

Ipaglaban mo ang iyong karapatan at ang karapatan ng iyong hari.  Humanda kang ipagtanggol ang iyong dalawang bansa ng Bembaran at Minango’aw.  Igalang mo ang mga matatanda at bata.  Mahalin mo ang mahihirap at ang mga ulila.  Bigyan mo ng pagkakataon ang bawat isa na magtagumapy sa buhay.  Maging matapat ka sa lahat.

Kung dumating ang mga panauhin, tanggapin mo silang pantay-pantay kahit na sila ay maharlika pa alipin.  Turuan mo ng mabubuting bagay ang iyong mga anak.  Lagi mong tupdin ang anumang pangako.  Maging mabuti kang maybahay at panatilihing mong malinis ang iyong bahay, sa loob at labas, sa ibaba at itaas, pati ang bakuran.

Tinapos ng Ayonan ang kanyang pangaral at hinati ang kanyang ari-arian sa dalawa.  Kalahati ang ibinigay niya sa anak niyang prinsesa sa kanyang pag-alis.  Dinala ni Diwatandaw Gibon ang kanyang mag-anak at ang lahat ng kayamanan ibinigay sa kanila ng kanyang biyenan.  Sakay ng Rinayong, siya ay naglalakbay kasama ng kanyang mag-anak.  

Nang malapit na sila sa bayang sinilangan, inutos ni Diwatandaw Gibon na patunugin ang mga agong sa buong lupain upang ibalita ang kanyang pagdating.  Nagtakbuhan ang mga taga-Bembaran at inilabas ang lahat ng kanilang mga bandera at magagandang mga palamuti at iniladlad ang mga ito.  Ang mga bandera at palamuti ay masayang dinapyuan ng amihan at ang lahat ng bahay sa daanan at nagpatugtog ng kolintang.  Ginayakan ang isang tanging silya at dinala sa dalampasigan samantalang sa torogan ay may itinanghal na mga pamanang ari-arian na yari sa tanso, pilak at ginto.

Sa pagadaong ng bangka, nagpaputok ng kanyon upang salubungin si Diwatandaw Gibon at ang kanyang mag-anak.  Pumila ang lahat ng tao sa dalampasigan at sila’y masayang sumalubong sa Ayonan at sa kanyang magandang asawa at mga anak.  Dinala nila ang silyang pinalamutian nang magandang tangkongan – para upuan ni Aya Paganay Ba’i at binuhat siyang buong ringal at kamaharlikahan papunta sa torongan.  

Learn this Filipino word:

magmámahabang-dulang