Dapat ba o Hindi Dapat Mag-asawa Agad ang Isang Tao? - Page 5 of 7

ni Pablo Reyna Libiran

PABLO:

Tila ibig palitawin ng katalong binibini,
Kung di agad mag-asawa ay tiyak na napabuti;
Bakit yaong magulang ko, hindi naman sa pagpuri,
Nang kasali’y batang-bata sa edad lang na tigkinse;
Hindi sila nagkaroon ng alitang sinasabi,
Hanggang kami’y mapag-aral at tuluyang mapalaki.

Kung iyo ngang makikita ang tatay ko’t ang nanay ko,
Sasabihing mga bata’t para lamang kapatid ko;
Kung sila ba nang kasali’y sa edad na trenta’y singko,
Marahil nga kung sa ngayon ay para nang lola’t lolo;
Palibhasa’y murang puso sa ligaya nang magsalo,
Kabit-kabit na ang apo’y hindi pa rin nagbabago.

Ang isa pang kabutihan ng maagang mag-asawa
Ay mistulang pulot-gata sa tamis ng pagsasama;
Di tulad ng matatandang sa suyuan ay bantad na,
Kaya tuloy kung makasal sa lambinga’y malagana;
Hangga’t hindi magkaanak ang tahana’y walang sigla,
Pagkat kapwa mga laos sa larangan ng pagsinta.

ELENA:

Payag akong walang sigla sa malamig sa suyuan,
Kaysa iyong mainit nga’y lagi naman ang bakbakan;
Kung busog nga sa ligaya’t humpak naman iyang tiyan,
Sagana lang sa pagkain, mawala na ang lambingan;
Hindi kaya nagpakasal ang hangad ay kasiyahan,
Kundi upang magtulungan sa tumpak na pamumuhay.

Kailan ma’t ang nagsama’y kapwa bata’t murang isip,
Mahirap na masansala sa bisyo at mga hilig;
Gusto’y laging namamasyal, iba’t iba iyang damit,
Kaya’t walang natitipon kahit na nga isang beles;
Parang hindi alintana ang panahon ay sasapit,
Kung sakaling magkasupling, sila rin ang nagigipit.

Ang magulang, pag babae ang anak na naliliyag,
Tutol silang mag-asawa kung bata pa siyang hamak;
Sa paano’ sa gawain, walang alam, walang muwak,
Nahihiyang ipisan nga sa biyena’t mga hipag;
Kaya’t ako, kabalagtas sa panig mo’y di papayag
Na agad na mag-asawa’t magkaresponsibilidad!

Learn this Filipino word:

magalíng na batà