Pilipino : Isang Depinisyon - Page 3 of 5

ni Ponciano Pineda

(Sabayang Pagbigkas)

(All)
ang naamis ay nagbangon, lumaban, naghimagsik

(Lalaki)
kamatayan ay sinuong, sinagupa ang panganib
bumagsak ang mapaniil / na nag-iwan ng bakas
kolonyal na edukasyon, ekonomiya at sosyedad
kaya'y laya'y itinindig / sa kislap ng mga tabak
at sa awit nawagayway ang maningning na sagisag

(High and Low)
dapwat sasansaglit
pagsasarili ay inagaw ng malakas

dinagit ng dambuhalang diumano'y bagong mesiyas
diumano'y naparito upang noon ay iligtas

(All)
di gayon nga
autoridad ay naiba
napalitan ang balangkas, nangagbago ang sistema
ngunit 'yon din: ang dayuha'y panginoon
Pilipino ang busabos, nakayuko, tagasunod
walang tutol

(Medium and High)
edukasyon popular: Kinano ang sistema
umunlad, di nga kasi: Pilipino ay dumunong
naging Kano sa ugali, naging Kano da damdamin
naging Kano sa isipan, naging Kano sa pagsulong

sadyang gayon ang katuwiran
masterin mo iyang wika't
ang kultura niyang wika'y ikaw iyang mamasterin
ang nangyari: ang produkto
nitong ating edukasyon: prospektibong mandarayo
di gradwadong makabansa, hindi-hindi Pilipino

Learn this Filipino word:

makunat