Dr. Faustus - Page 3 of 4

Isang Pagsasalin

Iskrip at Interpretasyon

ni Gloria Melendrez-Andrade

I: (Mbgl) Kalahating oras na lamang?

III: (bahaw ang tinig) Kalahating oras na lamang?

Demonyo: Hmm! Hm! Hm!

Ha! ha! Ha!

Faustus: (Tutop ang ulo, mangungunyapit, lilikot na muli ang mata, pawisang-pawisan, lilinga-linga.)

Faustus: (Mahina) Kala… kala… hating oras na lamang…

O! Diyos ko…

(garalgal at pahumal nang tinig)

Dinggin mo po ako!

Alang-alang man lang po kay Kristo’y

Pakinggan mo ako…

Koro: (pbl) Faustus…! Tiyak na sa impiyerno ang iyong punta///

Demonyo: (Lalapit kay Faustus, mapapapitlag si Faustus at sisigaw.)

Faustus: Ehhhhhhhi…!

Koro: Di pa oras…! Lumayo ka…!

(Pasigaw, akmang pipigilin.)

Demonyo: (Tatalikod, galit na at tatakpan ng balabal ang mukha.)

Demonyo: Ang kaluluwa mo’y akin…!

Ha! ha! Ha! Sa akin…!

(sa loob, tatawa nang malutong na tawa)

Koro: (N) (Titingnan si Faustus)

Na kung ilang libong taon

Walang hanggang paglililo//

Mapapabilang ka sa nilikhang

Ang kaluluwa’y nasa impiyerno///

Nagsisisi… nagdurusa…//

Hinahamak… dinudusta…// inaaba…!//

Oh…! Pythagoras… Pythagoras!

Intempsychosis… bay teng…!

Na ang kaluluwa’y lumilipad sa oras ng kamatayan…!

Demonyo: Kamatayan…! Kamatayan…!

(Tinig na bahaw, nanggagaling sa ilalim ng lupa.)

Koro: (echo) (N) Kamatayan? Kung iyan ay totoo///

Maging hayop man

Ang kaanyuan ng iyong kaluluwa///

Faustus: (N) (mangingiti)

Kung magkagayo’y/ anong ligaya sa akin…

Kung ako’y mamamatay sapagkat ang kaluluwa

ng hayop ay nagiging sangkap ng lupa…

Koro: (N) Subalit ikaw ay tao?

Kaiba ang iyong hangga…!

Sa impiyerno ang iyong punta…!

Demonyo: (Tatangu-tango, hahagikhik.)

Oo, sa impiyerno…!

Faustus: (Manlilisik ang mata at uurong)

Sa impiyerno ang aking punta?

(Isusuntok ang dalawang kamay sa dingding)

Sa impiyerno ang aking sadlak?

Sumpain ang mga magulang na nagpala sa akin…!

Koro: (Mlks) Hindi/ Faustus/ sumpain ang iyong sarili///

Sumpain si Lucifer na siyang nagkait sa iyo/ ng ligaya…!

Faustus: (Hahagulgol… pasubsob [paihit na iyak])

Hu! Hu! Hu! Hu!

Koro: Siya…// siya/ si Lucifer///

Koro: (Mlks) Ang tunay na hidhid

Na siyang nagdulot sa iyo ng libong pasakit…///

Faustus: Isinusumpa kita Lucifer…

(Sasagutin ng halakhak ng mga demonyo.)

Sumpain si Lucifer…! Isinusumpa kita!

(Halakhak ng pang-uuyam.)

Koro:

(May yuyuko na parang pendulum ng isang orasan, isang kalahok naman ang pagsasamahin ang dalawang kamay na magkadikit sa itaas na anyong ika-12:00 ng gabi, titiktak ang koro, ngunit ngayon ay mas matagal kaysa una.)

Learn this Filipino word:

makalaglág-matsíng