Dr. Faustus - Page 2 of 4

Isang Pagsasalin

Iskrip at Interpretasyon

ni Gloria Melendrez-Andrade

Tinig I: (N) At nang sa gayon si Faustus ay magtika…

Magsisi nang lubos, magsisi nang lubos…

Lahat: (Pa-lks) Oh… makapangyarihang Diyos

Sa iyo siya umaasa…!

Na mailigtas, yaong kaluluwa///

Sa imbing pagnanasa…!

(Lalapit na muli sa ibabang tanghalan sa may gawing kanan na ang kamay ay pasaklaw sa buong paligid.)

Lahat: (N) Ang dugo ni Kristong nakahasik sa buong paligid//

Bahaginan sana siya ng kahit na isang patak///

Nang sa gayo’y ang kaluluwa niya ay luminis!///

II & III: Ah! Ahh! Ah! Wala ka nang pag-asa…!

(Lalapit ang koro nang malapit na malapit kay Faustus.)

II & II: Wala ka nang pag-asa Faustus…!

(Higit na matatakot si Faustus, mapapaupo, tatakpan ang ulo, tainga hanggang tuluyan nang mapapalugmok.)

(Tatakbo si Faustus, hahabulin ang Tinig III)

III: wala na Faustus… wala na…! (Tatawa)

Wala ka nang pag-asa!

(Mapapahawak si Faustus nang mahigpit sa dingding, mangungunyapit, manlalaki ang mata at katog ang mga tuhod.)

Faustus: Tiyak… tiyak na ang aking wakas ay malagim///

Sa impiyerno, oo, sa impiyerno//

(tatakpan ang mukha, lilipat ng ibang lugar.)

Faustus: Sa impiyerno ang aking punta!

Hindi! Ayoko…!

Koro: Oo, sa impiyerno ang punta mo!

Doon sa piling ng mga kampon ni Satanas…!

Ni Satanas… ni Satanas…!

(Magsasayaw – ballet – paikot kay Faustus.)

Koro: Huwag mo sanang wasakin ang puso mo sa pagbanggit//

Ng pangalan ni Kristong Panginoon nating iniibig

Subalit nararapat bang banggitin ang kanyang pangalan?

Koro: (Mbgl) (Pa-lks) Ng tulad mo?

Ng tulad mo Faustus?

Demonyo: (Tindig mayabang, ibubuka ang tibabal, hahalukipkip, ngingisi at…)

Demonyo: (Mlks) Oo, ng katulad mo…

Ng katulad mo Faustus na may budhing walang kasing itim///

Ha! Ha! Ha! (Tawang pakutya)

(Hindi titingin si Faustus. Para itong napapaso. Itatayo ang mukha sa mga kamay.)

Faustus: Oh! lumayo ka!

Lumayo ka Lucifer!

Lumayo kaaa…!

(Titigil muna ay magpapahid ng pawis.)

Faustus: O! Diyos ko! Diyos ko!

Tulungan mo ako

Nasaan ka Hesukristo?

Nasaan ka (3x) (echo)

(Kapag ang demonyo ay hindi bumibigkas, kailangang sila’y nakahalukipkip.)

Demonyo: Ah! Wala ka nang pag-asa!

(Matutunog)

Demonyo: (Mlks) Wala ka nang pag-asa, Faustus

Wala na, wala na…

Demonyo: Ha! ha! ha! ha!

Wala na, wala na.

(Bibigkas ng echo habang nagtatawa ang mga demonyo.)

(Gagawa ng hanay na tatsulok.)

Faustus: Nakita kong nagbabadya

(Humihingal…)

Faustus: (N) Nag-aalab na sa galit

Faustus: (Mbgl) Ang Diyos na makapangyarihang nagbabanta ng panganib///

(Garalgal ang tinig at higit na mailap ang tingin.)

Faustus: Mga burol… mga burol yaong bangin…

(Takot na takot.)

(Haharap ang koro nang bigla. Iba’t ibang panuunan ng paningin pagdating sa bundok (sa iba’t-ibang dako naman sa mga burol; yaong bangin sa may ibabang tanghalan ang tingin.)

(Ang mga demonyo naman ay nakangisi at ang dalawa dito ay panaka-nakang sumasalisi sa paghalakhak sa pagitan ng salita at pagbigkas ni Faustus.)

Koro: (Mlks) Tila wari’y lumalapit…

Itago mo’t iligtas

Itong si Faustus...!

Pagka’t sila’y nagngingitngit…!

Bituin, bituin, bituin…! mga talang maririkit…

Koro: (N) Ikaw na lamang ang pag-asa ni Faustus…

Ng kaluluwa niya’t dibdib// lakas mo ngayon ay gamitin

At nang siya’y maging hamog// lumipana sa daigdig paimbulog…!

Faustus: (N) Iyan na lamang ang paraan at nais kong maging lubos//

At makarating na sa langit kaluluwa kong nagdarahop///

(Matutuwa at makababanaag ng kaunting pag-asa. Tatayo sa pagkakalugmok, matitingala at mabubuhayan ng loob.)

Demonyo: Si Faustus? Maging hamog? Ha! ha! ha!

(Titindig ng buong yabang tuwid na tuwid at taas noo.)

Demonyo: Hmmm… hmmm…

Makarating sa langit?

Maging hamog si Faustus?

(Nakalitaw ang mga ngipin at saka bibigkas, di sabay-sabay ang pagtawa.)

Demonyo: Ha! hahahahaha!

Sa tulong ng mga bituin?

Ha! ha! ha!

(Tatakpan ni Faustus ang kanyang tainga at isusubsob ang ulo. Magpapalipat-lipat sa mga dingding parang trumpo sa pagkatakot, habang naririnig ang ngayo’y palakas na tiktak ng orasan at may kasalit na kutingting ng malaking gitara.)

Koro: (N) Kakalahating oras na lamang…!

Koro: (Mbgl) Kakalahating oras na lamang…!

(Sisilip at titingnan ang orasan.)

Learn this Filipino word:

tútuhugin