Mga Oyayi o Panghele (Cradle Songs / Lullabies)Mga Oyayi o Panghele

(Cradle Songs / Lullabies)

Tinatawag na OYAYI ang mga tugma at awit na pampatulog sa sanggol. Karamihan sa mga oyayi o panghele sa mga sanggol sa buong mundo ay tunay na nakakapagpatulog at paulit-ulit lamang ang pagbigkas ng mga salita. Marapat lamang banggitin na sa ilang oyayi ng Pilipinas, ang mga salita ay di lamang paulit-ulit ngunit mayroon ding temang seryoso katulad ng : panibugho sa kahirapan na kung saan ang sanggol ay ipinanganak o ang mataas na pangarap ng isang ina sa kanyang anak kapag ito ay lumaki na. Naririto ang ilang halimbawa:

Most of the lullabies throughout the world tend to be soporific in tune and repetitious in text. But it should be noted that in some Philippine lullabies, the words are not repetitious at all but express something serious such as : lament the poverty to which the child is born or high hopes that the mother has for her child when he grows up.

Learn this Filipino word:

paglilipat-kamáy