Mga Salawikain ukol sa Ambisyon at Karunungan - Page 4 of 4

(Proverbs on Ambition and Wisdom)

Pantas ka ma’t dilang paham,
Mayroong ka ring di alam.

No matter how wise you are, there’s still something you do not know.

Sa taong may hiya,
Ang salita’y panunumpa.

To a man of honor, a word is a pledge.

Sa taong walang hiya,
Walang halaga ang wika.

To a shameless person, one’s word is worthless.

Tama na ang katagang sabi,
Sa marunong umintindi.

One word is enough for those who understand.

Wika’t batong ihagis mo,
Di na magbabalik sa iyo.

A word or stone you throw will never come back to you.

Huwag magtiwala sa matamis na salita.

Trust not is sweet words.

Ang mga kabataan
Ay siyang pag-asa ng bayan.

The youth is the hope of our land.

Learn this Filipino word:

tumátandâ nang pauróng