Mga Salawikain ukol sa Ambisyon at Karunungan - Page 3 of 4

(Proverbs on Ambition and Wisdom)

Walang masamang panulat
Sa mabuting sumulat.

There is no bad pen to one who writes well.

Ang tagumpay ay bunga ng pagtitiyaga.

Success is the fruit of perseverance.

Pag tutoo ang kataga,
Kaunti lamang ang salita.

When what is said is true, few words are needed.

Nawawala ang kayamanan,
Ngunit hindi ang karunungan.

Wealth can be lost but not wisdom.

Ang karunungan ay hindi mananakaw ninuman.

Wisdom (learning) cannot be stolen by anyone.

Pantas ma’y dapat magtanong.

Even the wise should ask questions.

Walang marunong na di nagkamali.

None so wise that he does not make mistakes.

Learn this Filipino word:

pikít-matá