Mga Salawikain ukol sa Ambisyon at Karunungan

(Proverbs on Ambition and Wisdom)

Kapag pinangatawanan,
Sapilitang makakamtan.

Anything can be achieved if you put your heart into it.

Hinog nga sa tingin,
Masaklap kung kanin

Ripe in appearance, bitter when eaten.

Ang taong mapagtanong,
Daig ang marunong.

He who asks much, excels the learned.

Mahangay ang pait ng pag-aaral
Kaysa pait ng kamangmangan.

Better endure the bitterness of studying than the bitterness of ignorance.

Sa paghahangad ng kagitna
Isang salop ang nawala.

In coveting half a ganta, he lost a whole one.

Ang di inaasahan,
Karaniwa’y nakakamtan.

What one does not expect is usually what one gets.

Ang karanasan ay mabuting guro.

Experience is a good teacher.

Lahat ng ulo ay may buhok,
Ngunit hindi ang lahat ay may utak.

All heads have hair, but not all have brains.

Pages

Learn this Filipino word:

ibabag ang katawán