Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao - Page 3 of 3

(Alamat / Legend)

Inilabas ni Puwek ang mahiwagang bato at ipinakita sa kanyang bagong kaibigan.  Mahalaga sa akin ang batong ito, wika niya.  Hindi ako nararapat mawalay dito, ngunit iniligtas mo ang aking buhay.  Ibibigay ko ito sa iyo gaya ng aking pangako.  Pagkatapos ay itinuro niya kay Cabigat ang seremonya.  Sa iyong pag-uwi, huwag mong kalilimutang alayan ako at ang ibang mga bathala ng mga manok at baya, katutubong alak, upang manatili magpakailanman ang kapangyarihan ng iyong kodla..

Oo, wika ni Cabigat , Gagawin kong lahat ang iyong mga sinabi.

Kaya tinanggap ni Cabigat ang kodla mula sa nag-aatubiling kamay ni Puwek.

Sa kanyang daraanan, nakakita si Cabigat ng isang pulang ibong umaawit ng isang nagbababalang awit na nangangahulugan ng masamang kapalaran.  Nagalit siya at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay itinuro ang pulang ibon.  Ang tuka ng pulang ibon ay agad nabuksang tulad ng isang pares ng gunting.  Ang kaawa-awang ibon ay di makapagsalita.  Pagkatapos ay tumawa si Cabigatmabuti, isa na akong makapangyarihang tao ngayon, wika niya sa kanyang sarili.  Ipinagpatuloy ni Cabigat ang kanyang paglalakbay.  Sa isang bahagi ng daan nakita niya ang isang kawan ng mga balang na nagliliparan sa kanyang daraanan.  Batid niyang isa itong masamang palatandaan para sa isang manlalakbay.  Kaya kinuha ni Cabigat ang kanyang sibat at tinungayawan ang kawan ng mga balang.  Ang kapangyarihan ng kanyang kodla ay muling nasubok sa pangalawang pagkakataon. Mula noon at si Cabigat ay lubos na naniwala sa kapangyarihan ng kanyang gantimpala.

Pagdating niya sa kanyang tahanan, tinipon niya ang kanyang mga kamag-anak at kapitbahay.  Sa pamamagitan ng mga inihandang alak at mga manok, isinagawa nila ang seremonya ng pagpapasalamat.  Hiningi nila ang pagpapala ng mga bathala sa daigdig sa itaas, gitnang daigdig, daididg sa ibaba at kay Puwek na nagkaloob kay Cabigat ng kodla at nagtuaraioa sa kanya ng kiwil.  Ipinagatapat ni Cabigat sa kanila kung paano niya nakamit ang gantimpala.  Iginalang ng mga tao ang kanilang pinuno nang higit kaysa noon.

Masayang namuhay si Cabigat at ang kanyang asawa.  Naging higit silang mayaman at higit na minahal ng mga tao.  Tinuruan ni Cabigat ng kiwil ang ilan sa kanyang mga tao.  Lagi siyang tinatawag upang magsagawa ng seremonya para sa kanila.  Mula noon ang Lamut ay naging higit na mapayapa at maunlad sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kodla at kiwil.

Sa kasalukuyan, ang mga Ifugao, lalo na ang mga matatanda ay nag-iingat pa ng kodla.  Natatandaan nilang mabuti sina Bugan at Cabigat para dito.  Ang seremonya ng kodla at kiwil at binibigkas sa gayog mga okasyon na matapos ang isang mahabang paglalakabay, kung nag-uuwi sa bahay ng ilan ng bagong karne at sa pakakasakit gaya ng pinaniniwalaan na dala ng masasamang espiritu.  Pinaniniwalaan pa rin na ang taong nag-aangkin ng kodla ay ligtas sa alinmang panganib saan man siya magtungo.

(Salin mula sa Ingles ni Elvira B.
Estravo ng The
Origin of the Ifugao Kodla
)

Learn this Filipino word:

napasakan ang bibíg