Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao - Page 2 of 3

(Alamat / Legend)

Nagmamadaling lumabas ang bathala ng bagyo at hinipang lahat ang mga torso.  Lumipad silang lahat at sa itaas sa lahat ng direksyon.  Muling pumasok si Puwek sa kanyang kuwarto nang walang sinabi kahit na isang salita.

Hindi nawalan ng pag-asa, ang galit na galit na si Cabigat ay naupo upang umisip ng ibang balak para makapaghiganati. Naisip niyang sarhan ang pinto ng mabibigat na mga torso.  Kinuha niyang muli ang kanyang palakol at nanguha ng mga punong yakal.  Dinala niya sa bungad ng pinto at itinayo niya ang kanyang pader sa pangalawang pagkakataon.  Sa pamamagitan ng dinala niyang pandikit, pinagdikit niya ang mga siwang sa mga torso.  At pagkatapos ay buong lakas siyang sumigaw, Puwek, hipan mong muli.  Gusto kong subukin ang iyong lakas.

Kaya muling lumabas si Puwek at hinipang palayo ang bakod.  Pinagsikapan niyang mabuti, susbalit hindi siya makalabas.  Naramdaman niyang nahihirapan siyang huminga.

Sino kang napakatapang para pumarito sa engkanto kong tahana?  Ikaw lamang ang taong nakarating sa bungad ng aking pintuan, sigaw ng bathala ng bagyo.

Ako si Cabigat ng Lamut.  Sinundan kita dahil sinira mo ang aking mga namumungang puno at ang panghabi ng aking asawa, at iyon itinapon ang palay na kanyang binabayo.

Naramdaman ni Puwek na siya ay lalong hindi makahinga sa loob ng kanyang kuwarto.  Kaya nagmakaawa siya kay Cabigat na buksan na ang pinto at nangakong di siya saasaktan.

Hindi, galit na sagot ni Cabigat.  Hindi mo kinaawaan ang aking asawa nang siya’y magmakaawa sa iyo.  Kaya gusto kong ipaghiganti ang lahat ng mga paninirang iyong ginawa sa aking masayang tahanan.

Sa loob ng tanel, humina nang humina si Puwek.  Pinilit niyang hipan ang bakod ngunit wala siyang magawa.  Halos di siya makahinga dahil ang pintuan ay sinarhan.  Kaya muli siyang nagmakaawa.

Cabigat, maawa ka, Iligtas mo ang aking buhay.  Kung ako’y iyong ililigtas, ituturo ko sa iyo ang seremonya sa paglilinang ng palay.  Magiging higit kang mayaman kaysa noon kung matutuhan mo ang bagay na ito, sigaw ni Puwek.

Muling sumagot si Cabigat, Hindi.  Hindi ko kailangan ang iyong iniaalok.  Mayaman ako sa Lamut at alam ko ang seremonya sa paglilinang ng palay.

Nang ang bathala ng bagyo ay nasa bingit na ng kamatayan, muli siyang nagmakaawa.  Ang wika niya’y ibibigay ko sa iyo ang aking kodla at ituturo ko sa iyo ang kiwil.  Isang bagay itong makapangyarihan at magpapayaman sa iyo.

Dahil sa malaking pagnanais na malaman ang ituturong karunungan, napaniwala si Cabigat.  Inalis niya ang mga torso at masayang lumabas si Puwek.  Pagkatapos ay ngumanga siya ng hitso.

Learn this Filipino word:

basag-ulo