Dr. Faustus - Page 2 of 2

Isang Pagsasalin

ni Gloria Melendrez-Andrade

(Sabayang Pagbigkas)

Oh, lumayo ka, Lucifer... Lucifer... lumayo kaaa...!
Oh... Diyos ko... tulungan mo po ako...
Nasaan ka Hesukristo...
Nasaan ka... Nasaan kaaa!

Ah... wala ka nang pag-asa,
Wala ka nang pag-asa... Faustus... wala na...
Nakita kong nagbabadya,
Nag-aalab, nagpupuyos na sa galit;
Ang Diyos na makapangyarihang,
Nagbabanta ng panganib...
Mga bundok... mga burol...
Yaong bangin... tila wari’y lumalapit...
Itago’t iligtas ako...
Pagkat sila’y nagngingitngit...!

Bituin... Bituin... Bituin... !
Mga talang maririkit...
Ikaw na lamang ang pag-asa,
Ng kaluluwa ko’t saka dibdib;
Lakas mo ngayon ay gamitin
At nang ako’y maging hamog,
Lumipana sa daigdig...
Sa itaas paimbulog...
Iyan na lamang ang paraan,
At nais kong maging lubos;
Na makarating na sa langit,
Kaluluwa kong nagdarahop.

Si Faustus...! Maging Hamog????
Ha...! Ha...! Hahahahahahahahahahah!
Sa tulong ng mga bituin
Makarating sa langit...?
Hahahahahahaha... maging hamog si Faustus...!
Hahahahahahahahayahahahahhhh!

(Ang orasan ay tutunog ng kalahating oras)

Kalahating oras na ang lumipas, Faustus...
Kalahating oras na lamang...

Kalahating oras na lamang...?
Oh... Diyos kooo...! Dinggin mo na po ako...
Alang-alang man lang po kay Kristo’y
Pakinggan mo ako...

Oh... Faustusssss...!
Tiyak na sa impiyerno ang yong punta...

Na kung ilang libong taon,
Walang hanggang paglililo;
Mapapabilang ka sa nilikhang
Ang kaluluwa’y nasa impiyerno...
Nagsisisi, nagdurusa... naghihirap,
Inaapi... hinahamak... inaaba...
Oh...! Pythagoras... Pythagoras...!
Intempsychosis.. bay... teng...

Na ang kaluluwa’y lumilipad
Sa oras ng kamatayan///
Kung iyan ay totoo;
Maging hayop man ang kaanyuan ng aking kaluluwa,
Anong ligaya sa akin kung ako’y mamamatay...
Sapagkat ang kaluluwa ng hayop ay nagiging sangkap ng lupa.
Subalit ako’y tao... kaiba ang hangga...
Sa impiyerno ang aking punta, sa impiyerno ang aking sadlak///
Sumpain ang mga magulang na nagpala sa akin,
Hindi Faustus... sumpain ang iyong sarili//

Sumpain si Lucifer... na siyang nagkait ng ligaya sa akin.
Siya si Lucifer, ang tunay na hidhid...
Na siyang nagdulot ng libong pasakit;
Na siyang sa aki’y nagsamantala...
Isinusumpa kita... isinusumpa kita Lucifer...!

(Ang oras ay tutugtog ng ika-12:00 n.g.)

O... O... oras na... oras na... oras na...
Si Lucifer, handa na akong dalhin sa karimlan...
Naririto na siya’t naniningil ng pautang...
Katawan ko’y lumulutang...
Kaluluwa ko sana’y maging patak ng ulan...
Nang humasik sa dagat upang di-matagpuan...

Mga kapon ni Lucifer... mga ahas... makamandag...!
AAAAHHHHHH! Ahas... si Lucifer... impiyerno...!
Huwag... masukal... ay... huwag...!
Huwag... Huuuu ... wawag... Di... yos... ko...

Ang "Doctor Faustus" ay isang dulang nailathala noong 1604. Sinulat ito ni Christopher Marlowe, base sa kuwento ni Faust, isang lalaking ibinenta ang kanyang kaluluwa sa demonyo kapalit nang kapangyarihan at karunungan.

Learn this Filipino word:

kapalágayang-loób