Si Atlas - Page 2 of 2

Si Andromeda ay maganda at mabait.  Ikinalungkot ng mga tao ang sinabi ng orakulo, ngunit kung hindi nila susundin ito ay mawawasak ang kanilang mga tahanan at mamatay ang kanilang mga anak.

Nagkulong sa kanyang palasyo si Kasopiya.  Dinala ng mga tao si Andromeda sa tabing dagat at itinanikala sa isang malaking bato upang kanin ng dragon.

Nakita ni Persiyus ang dalaga.  Nakita niya ang dragon na papalapit sa kahabag-habag.

Mabilis na hinugot si Persiyus ang kanyang espada.  Kasabay ng paghugot na yaon ay ipinakita niya sa dragon ang ulo ni Medusa.  Hindi na nakuhang silain ng hayop si Andromeda.  Siya ay naging bato sa tabing-dagat.

Atlas = a Titan who was punished by Zeus.  He supported the earth on his shoulders.  He was later turned into stone when Perseus let him behold the head of the Gorgon Medusa.

Learn this Filipino word:

tumayô ang mga balahibo